Dotychczas na Urzeczu i w jego najbliższym sąsiedztwie wydzielono 11 grup regionalno-etnicznych pozwalających na dość czytelną klasyfikację testowanych tu rodzin. Każda z tych grup ma swą unikatową i niepowtarzalną historię. I tak, haplogrupy G2a, I1, R1b, N, część R1a-CTS3402 związane są najprawdopodobniej z postępującą od północy tzw. kolonizacją olęderską, inne z osadnictwem drobnoszlacheckim i chłopskim na ziemi czerskiej (R1a-M458, I2a, J-L283), a kolejne z orylami/flisakami i funkcjonowaniem dawnych szlaków handlowych (H1a, E1b, T). Do tego należy dodać, że część testowanych rodzin osiedliła się na Urzeczu stosunkowo niedawno (100-200 lat temu) z rozpoznanych genealogicznie kierunków Polski.

Bardzo istotne dla tego Projektu będzie zatem ustalenie jaki typ osadnictwa dominował na interesującym nas terenie, począwszy od średniowiecza aż po wiek XIX. Do tej pory najczęstszym kierunkiem migracji ludności na Urzecze jest szeroko pojęta Europa północno-zachodnia (Fryzja, Pomorze i Prusy od Meklemburgii po Sambię). Znaczny udział ma też ludność miejscowa (M458), jakkolwiek nie ma pewności czy część z nich nie ma związku ze zgermanizowanymi w średniowieczu Słowianami wywodzących się ze wschodnich Niemiec (Łużyce, Połabie). Aż 60% mieszkańców Urzecza przynależy do różnych gałęzi haplogrupy R1a w większości związanej ze Słowianami i Bałtami.

Ze względu, iż większość testów w Projekcie jest 12-markerowa, część oznaczeń związanych z przynależnością rodzin do poszczególnych grup (haplotypów) ma charakter orientacyjny i może w przyszłości ulec niewielkim korektom. Najważniejsze jest rozpoznanie konkretnej mutacji (SNP), która pomoże umieścić naszą rodzinę na takiej a nie innej gałązce rodowej (np. R1a-L260). Testy oparte na markerach (tzw. STR-ach) – 12, 37 czy 67 – pozwalają nam zatem wyłącznie oszacować, gdzie na drzewie rodowym, przenoszonego z ojca na syna chromosomu Y, plasuje się nasza rodzina. Najmłodsze mutacje (SNP) i konkretne związki z poszczególnymi rodzinami (np. przynależność do grupy R1a-YP1363) mają już charakter historyczny (genealogiczny) zahaczający o średniowiecze i czasy nowożytne.

Spora część rodzin wywodzi się z pobliskiego Polesia (Kołbielszczyzny). Wyniki testów z tego pogranicznego obszaru można znaleźć TU

 

WYNIKI TESTÓW

1. GRUPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA (E1b: P147>P177>M215>M35.1)
Haplogrupa E1b1b, umownie nazwana tu GRUPĄ ŚRÓDZIEMNOMORSKĄ to subgrupa haplogrupy E, zdefiniowanej przez mutację M215. Jest to jedna z głównych męskich linii genetycznych w ludzkim drzewie rodowym, powstała ok. 52 tys. lat temu na obszarach północno-wschodniej Afryki, gdzie najliczniej występowała wśród marokańskich Berberów. Do Europy przybyła głównie do Grecji poprzez małoazjatycką Anatolię (Fenicjanie?) oraz poprzez Bliski Wschód (Lewant) ku europejskim Bałkanom. Przypuszcza się, że miało to związek z rozprzestrzenianiem się rolnictwa w okresie neolitu (ok. 7 tys. p.n.e.). Wszystkie dotychczasowe analizy filogenetyczne sugerują, że właśnie stamtąd dokonało się masowe rozprzestrzenienie tej odmiany haplogrupy E do centralnej i północnej Europy. Haplogrupa E1b1b1a2 wyróżnia Grecję, gdzie dziś stanowi 27% ludności, a wśród Greków na Peloponezie nawet 47%. Nieco mniej wśród Albańczyków w Albanii, Serbii, Bośni i Macedonii. W Słowacji stanowi 11%, a w Polsce około 3,5%. Co ciekawe haplogrupa E1b1b1 występuje dość licznie w Walii, Anglii i Szkocji, co powszechnie wiąże się ze stacjonującymi tamże w I-IV w. n.e. legionistami rzymskimi. Niewykluczone zatem, że na ziemie polskie, w tym na Urzecze, docierała ona również z terenów Fryzji i Wysp Brytyjskich wraz z XVI-XVII-wiecznym osadnictwem olęderskim.
Więcej o tej haplogrupie tu: http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_E1b1b_Y-DNA.shtml

RODZINY:

 • Bobisz vel Bobis z Piotrowic, Kępy Glinieckiej i Nadbrzeża
 • Komosa z Nowej Woli i Bielawy
 • Kociszewski z Warszawic, Otwocka Wielkiego i Karczewa
 • Krzychalik z Bielawy, Lisów i Zamościa
 • Pielak z Kosumiec
 • Sadowski z Łubnej i Rosłonek
 • Sankowski z Czerniakowa
 • Skwara z Nadbrzeża
 • Szynkiewicz z Czerska
 • Zapaśnik z Wysoczyna

 

1A. BUGALSKI (E1b: M35.1>L542>Z17293)

Podgrupa z rozpoznaną mutacją Z17293.

RODZINY:

 • Bugalski spod Wilgi

 

1B. KARAŚ-KARASZEWSKI (E1b: M35.1>L539>M78>Z1919>L618>CTS10912>V13>Z1057>CTS1273>BY3880>Z5018>S2979>Z16659)

Podgrupa z rozpoznaną mutacją Z16659.

RODZINY:

 • Karaszewski z Powsina i Kabat
 • Karaś z Kabat

 

2. GRUPA STAROEUROPEJSKA 1 (G2a: M201)
Ludność haplogrupy G2a występuje w Europie sporadycznie i w niewielkiej liczbie. Przybyli oni prawdopodobnie z Azji Mniejszej, z rejonu Kaukazu (Armenia, Gruzja, Turcja), natomiast obecnie w znacznym procencie zaludniają południowo-zachodnią Europę: Sardynię, Szwajcarię, Austrię, Niemcy i Czechy. W Polsce staroeuropejska haplogrupa G występuje rzadko. Haplogrupę G2a zidentyfikowano pośród szkieletów z jaskini Avellaner w Hiszpanii sprzed 7 tys. lat, na neolitycznych cmentarzach w Derenburg w Niemczech i w Treilles we Francji, a także u neolitycznego „człowieka lodu” Ȍtziego, odkrytego we włosko-austriackich Alpach. Halogrupę nosili też francuscy Burbonowie czy ostatnio odnaleziony angielski król Ryszard III.
Więcej o tej haplogrupie tu: http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_G2a_Y-DNA.shtml

RODZINY:

 • Lesiak z Brześc i Łukówca
 • Niedziółka z Brześc, Nadbrzeża, Dudy i Karczewa
 • Rosłoniec z Puznówki, Lubic i Chrosny
 • Winiarek z Sobieni Biskupich, Sobienek i Podbiela

 

2A. GRZEGRZÓŁKA (G2a: M201>P15>L1259>L30>CTS574>CTS2488>P303>L140>PF3345>L497>Z27264>Z39088>FT191778>FTE52893)

Europejska podgrupa „halsztacko-lateńska” z rozpoznaną mutacją FTE52893.

RODZINY:

 • Grzegrzółka ze Starej Huty k. Osiecka
 • Grzegrzółka z Pogorzeli

 

3. GRUPA HINDUSKO-ROMSKA (H1a: M69>M82>M2914>Z4361>Y516309>SK1225>M2867*)
Haplogrupa spod mutacji M69 jest powszechna w Azji Południowej, zaś pochodne mutacji M82 dominują wśród europejskich Romów. Do Polski i Europy napłynęła w średniowieczu głównie za sprawą populacji europejskich Cyganów i pokrewnych im plemion (m.in. bałkańskich Romów). Ze względu jednak, iż występuje w rozmaitych środowiskach i nacjach trudno ją jednoznacznie przypasować do konkretnej społeczności.

RODZINY:

 • Bogucki z Wilgi, Dziecinowa i Całowania

 

4A. GRUPA NORMAŃSKA (I1: M253*)
Grupa Normańska to nierozpoznana bliżej część haplogrupy I1, charakterystyczna w szczególności dla Skandynawii, północnych Niemiec, Danii i Wielkiej Brytanii, zasiedlonej przez kontynentalnych Anglosasów w czasach wędrówek ludów i ekspansji wikińskiej. U Polaków związana jest ona głównie z kolonizacją olęderską drugiej i pierwszej fali, a także ze średniowiecznym i nowożytnym osadnictwem niemieckim.
Więcej o tej haplogrupie tu: http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_I1_Y-DNA.shtml

RODZINY:

 • Burkowski z Piotrowic
 • Jantz (Jans, Jantzen) z Przechówka i Sobieni
 • Kabulski z Sobieni Biskupich i Piotrowic
 • Kazubski z Bielawy i Ostrówca.
 • Książek z Duchnowa i Ostrówca
 • Książek z Woli Karczewskiej
 • Kurek z Dziecinowa
 • Strzyżewski z Barcic, Kępy Glinieckiej i Pęcławia

 

4A-1. LATOSZEK (I1: M253>DF29>Z58>Z59>CTS8647>Z61>Z60>Z140>Z141>CTS6739>F2642>Y1854>FGC2491>S2170>FGC3087>FTA36307*)

Grupa Normańska to umowne określenie haplogrupy I1, charakterystycznej w szczególności dla Skandynawii, północnych Niemiec, Polski, Danii i Wielkiej Brytanii, zasiedlonej przez kontynentalnych Anglosasów w czasach wędrówek ludów i ekspansji wikińskiej. U Polaków niektóre subklady (gałęzie) występują stosunkowo często [na Urzeczu m.in. u Laseckich, Sobieckich, Uśniackich, Węgrzynków, Baków, Paczesnych], co wskazuje na ich średniowieczne czy nawet starożytne korzenie. Inne gałęzie (do których należą Latoszkowie) można łączyć w Polsce z kolonizacją olęderską lub szeroko pojętym osadnictwem germańskim i szkockim.

Więcej o tej haplogrupie tu: http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_I1_Y-DNA.shtml

RODZINY:

 • Latoszek z Latoszek, Lisów i Kabat

 

4A-2. TRZOCH (I1: M253>DF29>Z58>Z59>CTS8647>S9939)
Podgrupa z rozpoznaną mutacją S9939.

RODZINY:

 • Trzoch z Ciszycy i Kliczyna

 

4B. GRUPA NORMAŃSKA – POLSKA

(I1: M253>DF29>Z2336>Y3866>S4767>S7642>Y6340>Y6343>Y15543*)
Grupa Normańska jest częścią haplogrupy I1, charakterystycznej w szczególności dla Skandynawii, północnych Niemiec, Danii i Wielkiej Brytanii, zasiedlonej przez kontynentalnych Anglosasów w czasach wędrówek ludów i ekspansji wikińskiej. Interesujący nas subklad występuje w Polsce stosunkowo często, co wskazuje na jego starożytne lub wczesnośredniowieczne korzenie.
Więcej o tej haplogrupie tu: http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_I1_Y-DNA.shtml

RODZINY:

 • Bąk z Reguta, Góry Kalwarii, Piotrowic i Glinek
 • Paczesny z Czerska
 • Sobiecki z Moczydłowa
 • Uśniacki z Brześc

 

4B-1. WĘGRZYNEK – LASECKI (LASOTA PSZTYK)

(I1: M253>DF29>Z2336>Y3866>S4767>S7642>Y6340>Y6343>Y15543>Y18103)

Grupa Normańska jest częścią haplogrupy I1, charakterystycznej w szczególności dla Skandynawii, północnych Niemiec, Danii i Wielkiej Brytanii, zasiedlonej przez kontynentalnych Anglosasów w czasach wędrówek ludów i ekspansji wikińskiej. Interesujący nas subklad występuje w Polsce stosunkowo często, co wskazuje na jego starożytne lub wczesnośredniowieczne korzenie.
Więcej o tej haplogrupie tu: http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_I1_Y-DNA.shtml

Podgrupa z rozpoznaną mutacją Y18103.

RODZINY:

 • Lasecki (Lasota Psztyk) z Królewskiego Lasa, Otwocka Małego i Nadbrzeża
 • Węgrzynek z Wilgi i Skurczy

 

4C. GRUPA STAROEUROPEJSKA (CELTYCKO-GERMAŃSKA)

(I2: L460>M436>M223*)

Grupa Staroeuropejska zwana też Celtycko-Germańską, z własną mutacją M223, jest częścią wielkiej haplogrupy I dominującej w pierwotnym, przedindoeuropejskim (R1a, R1b) zasiedleniu terenów Europy i łączonej z ludnością łowców-zbieraczy. Mutacja M223 wykształciła się prawdopodobnie gdzieś w Europie Zachodniej, skąd jej nosiciele rozprzestrzenili się po innych częściach kontynentu. Najstarszy przypadek archeologiczny, gdzie wystąpiła haplogrupa I2, odnotowany został w Szwajcarii (Grotte du Bichon). Przebadany szkielet mężczyzny datowany jest na 13,5 tys. lat. Z okresu mezolitu znane są przypadki I2 z Hiszpanii i Niemiec. Zwykle są łączone z ludnością megalityczną – pregermańską i preceltycką. W neolicie haplogrupa I2 z mutacją M223 wystąpiła m.in. w Hiszpanii, Szkocji, Niemczech, Rumunii, na Węgrzech, Łotwie i w południowej Ukrainie. Obecnie I2-M223 dominuje na terenie Niemiec i Beneluksu (10-20%) oraz północnej Szwecji i Danii (3-10%). W Polsce jest stosunkowo rzadka, zwykle łączona z kolonistami z Zachodu. Nie można jednak wykluczyć, że jakaś gałąź spod I2-M223 ma na terenie Polski korzenie sięgające głębokiej starożytności, co jednak potwierdzą lub zaprzeczą dopiero dalsze szczegółowe badania starego i współczesnego DNA. Więcej o tej haplogrupie tu: https://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_I2_Y-DNA.shtml

RODZINY:

 • Ciara z Dziecinowa, Całowania, Goźlina i Niecieczy
 • Kopka z Kopek

 

4D. GRUPA STAROEUROPEJSKA (BAŁKAŃSKA)

(I2a: M170>M438>L460>P37.2)
Grupa Staroeuropejska zwana też Bałkańską jest częścią wielkiej haplogrupy I dominującej w pierwotnym, przedindoeuropejskim (R1a, R1b) zasiedleniu terenów północnych Niemiec, Jutlandii, Skandynawii, Wysp Brytyjskich czy Islandii. Mutacja I2a prawdopodobnie wykształciła się gdzieś w południowej Europie (Półwysep Bałkański, Sardynia), skąd jej nosiciele rozprzestrzenili się po innych częściach kontynentu. Wielu badaczy łączy część podgrupy I2a z zeslawizowanymi Wenetami, co sugeruje, iż należałoby się jej w przyszłości spodziewać w starożytnym Y-DNA pasa nadbałtyckiego. Obecne wyniki profili genetycznych pokazują, że I2a jest w Polsce stosunkowo rzadka.
Więcej o tej haplogrupie tu: http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_I2_Y-DNA.shtml

RODZINY:

 • Floriańczyk z Pogorzeli i Ostrówca
 • Jarosiński z Wilanowa i Karczewa
 • Koczyk z Ostrówca
 • Moczulski z Ostrówca
 • Mrówka z Bielawy
 • Podgórzak (Podgórski) z Podłęcza, Kępy Glinieckiej i Otwocka Wielkiego
 • Przybysz z Piotrowic
 • Rechnia/Rechnio z Borek
 • Wojdyga (Woydyga) z Glinianki, Woli Sobiekurskiej i Karczewa
 • Zaremba z Zalesia par. Goźlin (wynik M423 z MyHeritage-cladefinder)

 

4D-1. CEPIAK

(I2a: P37.2>L621>CTS10228>S20602>Y4460>FTA19825>FTD50303)

Podgrupa z rozpoznaną mutacją FTD50303.

RODZINY:

 • Cepiak z Ostregoboru i Warszawic

 

4E. GRUPA STAROEUROPEJSKA

(I2c: CTS2257>L596*)

Grupa Staroeuropejska, z własną mutacją L596, jest częścią wielkiej haplogrupy I dominującej w pierwotnym, przedindoeuropejskim (R1a, R1b) zasiedleniu terenów Europy i łączonej z ludnością łowców-zbieraczy. Linia I2c, rozpoczęta przez mutację L596, powstała około 21 tys. lat temu i rozprzestrzeniła się w okresie mezolitu na terenie Europy Środkowej. Ze względu na występowanie dzieli się na cztery główne grupy: A (Szwajcaria, Niemcy, Holandia, Szwecja, Polska, Wielka Brytania i Irlandia); AB (NW Iran, Armenia, Gruzja, Turcja, Francja); B (Turcja, Gruzja, Osetia Północna, Armenia, Azerbejdżan i NW Iran, Mołdawia, Rumunia, Bułgaria, Albania, Kreta, Rosja, Ukraina, Białoruś, Litwa, Polska, Słowacja, Czechy, Niemcy, Austria, Włochy, Hiszpania i Wielka Brytania); C (podobny rozkład jak grupa A, ale stwierdzono ją także we Francji, Włoszech i Norwegii). Więcej o tej haplogrupie tu: https://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_I2_Y-DNA.shtml

RODZINY:

 • Ukleja (Okleja) z Oblina, Łubnej, Gassów

 

5. GRUPA BAŁKAŃSKA (J2b: M172>M102>Z1825>M241>L283*)
Grupa Bałkańska (J2b) jest częścią haplogrupy J2 spod mutacji M102 i jej pochodnych, w tym głównie L283. Gałąź M102 tworząca wielki odłam J2b uformowała się ok. 28 tys. lat temu, zaś jej wspólny przodek żył ok. 16 tys. lat temu. Bałkańska podgałąź L283 uformowała się natomiast ok. 10 lat temu, przy czym wspólny przodek wszystkich przetestowanych żył ok. 6 tysięcy lat temu, a więc w czasach ekspansji neolitycznej.

J2b ma zupełnie inną dystrybucję niż bliskowschodnia J2a. Najstarsza znana próbka J2b-M102 pochodzi z pre-garncarskiego neolitu Tepe Abdul Hosein w zachodnim Iranie, sprzed około 10 tys. lat temu. Jest to najsilniejszy dowód, że J2b rzeczywiście pochodzi z gór Zagros lub Kaukazu, a nie z równin Żyznego Półksiężyca. Najstarsza próbka starego DNA dotycząca haplogrupy J2b2-L283 pochodzi natomiast z późnej epoki brązu (1700-1500 p.n.e) z południowej Chorwacji. Czas, miejsce i domieszki tych próbek pasują do iliryjskiej kolonizacji Alp Dynarskich, która prawdopodobnie miała miejsce między 1600 a 1100 rokiem p.n.e. Ilirowie mogli być spóźnionymi migrantami stepowymi z Wołgi, którzy zostali wypędzeni ze stepu wskutek inwazji północnych plemion R1a. Wydaje się zatem, że J2b2 (L283) przeniknął do regionu pontyjskiego stepu w okresie neolitu lub chalkolitu, przekraczając Kaukaz z zachodniego Iranu. Pochodne mutacji L283 najczęściej występują w południowo-wschodniej Europie (Bałkany), ale też w Europie środkowo-wschodniej, m.in. pośród ludności wołoskiej, czy też polskiej, drobnej szlachty.

Więcej o tej haplogrupie tu: http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_J2_Y-DNA.shtml

RODZINY:

 • Bąbik z Dziecinowa i Wysoczyna
 • Budyta z Szymoniewic Biskupich (Szymanowic)
 • Okrasa z Sobieni Biskupich
 • Rozum z Wysoczyna

 

5A. LEŚNIEWSKI

(J2b: M172>M102>Z1825>M241>L283>Z585>Z628>Z638>Z1296>Z8428)

Podgrupa z rozpoznaną mutacją Z8428, której wspólny przodek żył ok. 2600 lat temu.

RODZINY:

 • Leśniewski z Ostrówca i Przewozu

 

6. GRUPA UGROFIŃSKA (N1c: M231*)
Haplogrupa N (N1c) pojawiła się ok. 12 tys. lat temu na Syberii. Około 2500 roku p.n.e. docierają do Europy Środkowo-Wschodniej Ugrofinowie, łączeni właśnie z haplogrupą N1c1. W I tysiącleciu p.n.e.zasiedlają oni tereny nadbałtyckie, w szczególności dzisiejszy obszar Finlandii, Estonii, Litwy, Łotwy, a także dawne terytoria prusko-jaćwieskie (Mazury, obwód kaliningradzki). Obecnie haplogrupa N najczęściej występuje w Finlandii (58%) i Estonii (34%). W Polsce stanowi ok. 10%.
Więcej o tej haplogrupie tu: http://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_N-M231

RODZINY:

 • Andrzejewski z Ostrówca
 • Drewicz z Kępy Glinieckiej
 • Gawłowski z Nadbrzeża
 • Młot z Reguta
 • Żelazko ze Świdrów Małych i Karczewa

 

6A-1. SADOWSKI (N1c: M231* M2783-)

Podgrupa z archaiczną „fińską” mutacją M231+ M2783-.

RODZINY:

 • Sadowski z Gocławia i Bluszczów

 

6A-2. ŁUKASIK (N1c: M231>Y6058>L591>Y40148)

Podgrupa z rozpoznaną mutacją Y40148.

RODZINY:

 • Łukasik z par. Magnuszew

 

7. GRUPA PÓŁNOCNO-AZJATYCKA (Q: M242*)
Haplogrupa Q powstała około 20000 lat temu w północno-centralnej Azji. Wywodzi się ona z haplogrupy P, która jest również bezpośrednim protoplastą haplogrup R1a i R1b. Jest ona obecna na Syberii, w centralnej Azji oraz pośród amerykańskich plemion indiańskich.W Europie haplogrupa występuje z największym natężeniem w Skandynawii (głównie w Szwecji), niektórych krajach europejskich (Francja, Włochy, Chorwacja, Serbia) oraz pośród Żydów aszkenazyjskich (5%).
Więcej o tej haplogrupie tu: http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_Q_Y-DNA.shtml

RODZINY:

 • Majewski z Otwocka Wielkiego i Karczewa

 

8. GRUPA INDOEUROPEJSKA PIERWOTNA (R1a: Z283>Z282>Y17491>YP5872)
Grupa Indoeuropejska Pierwotna obejmuje najwcześniejsze (reliktowe) gałęzie rodowe wielkiej indoeuropejskiej haplogrupy R1a (http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml) spod mutacji Z283. W większości związana jest z północno-zachodnią Europą.

Podgrupa z rozpoznaną mutacją YP5872.

RODZINY:

 • Słowiński z Sambodzia

 

8A. GRUPA POŁUDNIOWOBAŁTYCKA 1

(R1a: Z283>Z282>Z280>CTS1211>CTS3402>Y33>CTS8816>Y3301>YP311>S18681*)
Grupa Południowobałtycka z mutacją S18681 jest częścią wielkiej indoeuropejskiej haplogrupy R1a (http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml). Wyodrębniła się ona ponad 2000 lat temu, zaś jej nosicieli najprawdopodobniej należy łączyć z ludnością słowiańską, prawdopodobnie związaną z ekspansją Słowian Połabskich z terenów Ukrainy do północnych Niemiec.

 

8A-1. GRUPA POŁUDNIOWOBAŁTYCKA 1A (R1a: S18681>YP314>YP331>Y5973)

Podgrupa z rozpoznaną mutacją Y5973.

RODZINY:

 • Kochman/Koffman ze Skrzypek i Białołęki

 

8A-2. GRUPA POŁUDNIOWOBAŁTYCKA 1B

(R1a: S18681>YP314>YP331>YP1361>1363*)

Podgrupa z rozpoznaną mutacją YP1363. Szczegółowy opis tej gałęzi znajduje się TU

RODZINY:

 • Kozłowski z Nadbrzeża
 • Strzeżek z Szymanowic Biskupich [zweryfikowano YP331+]
 • Pełda z Sobiekurska i Piotrowic [prawdopodobnie YP1363, zweryfikowano YP5509-]

 

8A-2.1. SIELSKI

(R1a: S18681>YP314>YP331>YP1361>1363>YP6188*)

Podgrupa z rozpoznaną mutacją YP6188.

RODZINY:

 • Sielski z Gąby, Łubny, Moczydłowa

 

8A-2.2. GRUPA URZECKO-WARECKA STARSZA
(R1a: S18681>YP314>YP331>YP1361>YP1363>BY24952*)

Podgrupa z rozpoznaną mutacją BY24952.

RODZINY:

 • Ambroziak z Wojcieszyna i Warki
 • Jobda (Gauda) z Warki, Czerska, Kępy Glinieckiej, Łukówca i Warszawic

 

8A-2.3. GRUPA URZECKO-WARECKA MŁODSZA
(R1a: S18681>YP314>YP331>YP1361>YP1363>BY24952>BY50754)

Podgrupa z rozpoznaną mutacją BY50754 i DYS436=11.

RODZINY:

 • Gawin z Warki, Glinek i Żelawina
 • Gawin z Warki, Glinek i Dziecinowa
 • Rosłonek z Gąsek, Rosłonek i Ostrówca
 • Skiba z Dębnowoli, Ostrówka, Glinek i Kępy Pijarskiej
 • Stanaszek z Warki, Lasek, Żelawina, Kępy Glinieckiej i Piotrowic
 • Stanaszek z Warki, Lasek, Żelawina i Ostrówca

 

8A-2.4. MASNY
(R1a: S18681>YP314>YP331>YP1361>YP1363>BY154594>)

Podgrupa z rozpoznaną mutacją BY154594 oraz prywatną mutacją rodziny Masnych BY79500.

RODZINY:

 • Masny z Reguta

 

8B. GRUPA POŁUDNIOWOBAŁTYCKA 2

(R1a: Z283>Z282>Z280>CTS1211>CTS3402>Y33>CTS8816>Y3301>L1280*)
Grupa Południowobałtycka 2 z mutacją L1280 jestczęścią wielkiej indoeuropejskiej haplogrupy R1a (http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml), siostrzaną do kladu S18681. Wyodrębniła się około 2000 lat temu. Trudno dziś jednoznacznie stwierdzić z jakim etnosem należy ją łączyć, jakkolwiek wiele przesłanek (w tym znaczny rozrzut wyników w centralnej, wschodniej i południowej Europie) wskazuje na ich związki z Bałtami (Prusami). Prawdopodobnie bowiem spora część Bałtów opuściła swe macierzyste tereny podążając na południe i zachód wraz z ludnością gocką.

RODZINY:

 • Banasiewicz z Wysoczyna
 • Łysiak z Sobieni Szlacheckich
 • Pałyska z Królewskiego Lasa i Kępy Glinieckiej
 • Rombel z Toczysk i Błażejek
 • Widłak z Leśników
 • Zakrzewski z Otwocka Wielkiego i Nadbrzeża
 • Zwoliński z Czerska

 

8B-1. KRAWCZYK (R1a: Z283>Z282>Z280>CTS1211>CTS3402>Y33>CTS8816>Y3301>L1280>FGC19283>YP6062)

Podgrupa z rozpoznaną mutacją YP6062.

RODZINY:

 • Krawczyk z Warszawic

 

8C. GRUPA POŁUDNIOWOBAŁTYCKA 3

(R1a: Z283>Z282>Z280>CTS1211>CTS3402>Y33>CTS8816>Y2902*)
Grupa Południowobałtycka 3 z niedawno odkrytą mutacją Y2902 jest częścią wielkiej indoeuropejskiej haplogrupy R1a (http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml).Wyodrębniła się ona około 2000 lat temu, zaś jej nosicieli najprawdopodobniej należy łączyć z ludnością prasłowiańską. Dotychczasowe wyniki testów pokazują, że rozprzestrzeniała się ona w dwóch skupiskach: na terenach karpackich Europy Środkowej oraz w dorzeczu rzeki Wołgi w Rosji.

RODZINY:

 • Łuczak z Woli Sobiekurskiej, Rosłonek i Otwocka Małego

 

8D-1. GRUPA POŁUDNIOWOBAŁTYCKA 4

(R1a: Z283>Z282>Z280>CTS1211>CTS3402>YP237>YP234>L365>YP243>YP269*)
Grupa Południowobałtycka 4 jest częścią wielkiej indoeuropejskiej haplogrupy R1a (http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml) z własną rozpoznaną mutacją YP237 i leżącą poniżej mutacją YP269. Trudno dziś jednoznacznie stwierdzić z jakim etnosem należy ją łączyć, jakkolwiek wiele przesłanek (w tym koncentracja wyników w strefie wschodniobałtyckiej) wskazuje na związki z wcześnie zgermanizowanymi Pomorzanami (Kaszubami) lub/i Bałtami (Prusami).

RODZINY:

 • Cygan-Paziewski z Pilczyna, Mikówca, Kępy Pijarskiej i Glinek
 • Dominiczak ze Śniadkowa Dolnego (wynik L365 z MyHeritage-cladefinder)
 • Deczewski z Kosumiec
 • Gut/Gutt ze Słomczyna

 

8D-2. KASPRZAK/KACPRZAK (R1a: YP237>YP234>L365>YP243>YP389*)
Grupa Południowobałtycka 4A, do której należą Kasprzakowie,  jest częścią wielkiej indoeuropejskiej haplogrupy R1a (http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml), z własną rozpoznaną mutacją YP237 i leżącą poniżej mutacją YP389. Trudno dziś jednoznacznie stwierdzić z jakim etnosem należy ją łączyć, jakkolwiek wiele przesłanek (w tym koncentracja wyników w strefie wschodniobałtyckiej) wskazuje na związki z wcześnie zgermanizowanymi Pomorzanami (Kaszubami) lub/i Bałtami (Prusami).

Podgrupa z rozpoznaną mutacją YP389.

RODZINY:

 • Kasprzak z Sobieni Biskupich
 • Kasprzak/Kacprzak ze Śniadkowa

 

8D-3. FIRLĄG/FIERLONG (R1a: YP237>YP951>YP977>YP1018>YP1017>YP6024>FT206320)
Grupa Południowobałtycka 4B, do której należą Firlągowie,  jest częścią wielkiej indoeuropejskiej haplogrupy R1a (http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml), z własną rozpoznaną mutacją YP237 i leżącą poniżej mutacją YP1017. Trudno dziś jednoznacznie stwierdzić z jakim etnosem należy ją łączyć, jakkolwiek wiele przesłanek (w tym koncentracja wyników w strefie wschodniobałtyckiej) wskazuje na związki z wcześnie zgermanizowanymi Pomorzanami (Kaszubami) lub/i Bałtami (Prusami).

Podgrupa z rozpoznaną mutacją YP1017.

RODZINY:

 • Firląg z Nadbrzeża
 • Firląg z Janowa i Pogorzeli

 

8D-4. ROSŁON (R1a: YP237>YP951>YP977>YP1018>YP1017>Y28673)
Grupa Południowobałtycka 4C, do której należą Rosłonowie, jest częścią wielkiej indoeuropejskiej haplogrupy R1a (http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml), z własną rozpoznaną mutacją Y28673. Trudno dziś jednoznacznie stwierdzić z jakim etnosem należy ją łączyć, jakkolwiek wiele przesłanek (w tym koncentracja wyników w strefie wschodniobałtyckiej) wskazuje na związki z wcześnie zgermanizowanymi Pomorzanami (Kaszubami) lub/i Bałtami (Prusami).

Podgrupa z rozpoznaną mutacją Y28673.

RODZINY:

 • Rosłon z Gołkowa

 

8E. GRUPA KARPACKO-DALMACKA (R1a:Z283>Z282>Z280>CTS1211>CTS3402>Y2613>Y2609>Y2608*)
Grupa Karpacko-Dalmacka z własną mutacją Y2608 jest częścią wielkiej indoeuropejskiej haplogrupy R1a (http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml). Wyodrębniła się ona z południowobałtyckiej rodziny CTS3402 około 3000 lat temu. Najwięcej wyników testów koncentruje się na terenach karpacko-dalmackich, jakkolwiek nie brakuje ich na terenach centralnej Polski i Pomorza. Ogólnie linia ta łączona jest ze Słowianami, głównie Południowymi

RODZINY:

 • Ajdacki z Wólki Mlądzkiej
 • Królak ze Zbytek i Lasa
 • Sychowiec z Nadbrzeża
 • Zając z Czaplinka, Konar, Marynina i Czernideł

 

8E-1. SŁOWIK (R1a:Z283>Z282>Z280>CTS1211>CTS3402>Y2613>Y2609>Y2608>BY27373)

Grupa Karpacko-Dalmacka z własną mutacją Y2608 jest częścią wielkiej indoeuropejskiej haplogrupy R1a (http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml). Wyodrębniła się ona z południowobałtyckiej rodziny CTS3402 około 3000 lat temu. Najwięcej wyników testów koncentruje się na terenach karpacko-dalmackich, jakkolwiek nie brakuje ich na terenach centralnej Polski i Pomorza. Ogólnie linia ta łączona jest ze Słowianami, głównie Południowymi.

Podgrupa z własną, rozpoznaną z rozpoznaną mutacją BY27373 leżącą tuż pod Y2608 (linia archaiczna).

RODZINY:

 • Słowik z Gołkowa

 

8E-2. SZKLARZ (R1a:Z283>Z282>Z280>CTS1211>CTS3402>Y2613>Y2609>Y2608>YP1626>YP5502>Y63406)

Grupa Karpacko-Dalmacka z własną mutacją Y2608 jest częścią wielkiej indoeuropejskiej haplogrupy R1a (http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml). Wyodrębniła się ona z południowobałtyckiej rodziny CTS3402 około 3000 lat temu. Najwięcej wyników testów koncentruje się na terenach karpacko-dalmackich, jakkolwiek nie brakuje ich na terenach centralnej Polski i Pomorza. Ogólnie linia ta łączona jest ze Słowianami, głównie Południowymi.

Podgrupa z własną, rozpoznaną z rozpoznaną mutacją Y63406.

RODZINY:

 • Szklarz z Piotrowic

 

8F. KARPACKA (R1a: Z283>Z282>CTS1211>YP343>YP340>P278.2*)
Grupa Karpacka jest częścią wielkiej indoeuropejskiej haplogrupy R1a (http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml) z własną mutacją YP343 (paralelną do CTS3402). Wyodrębniła się ona z południowobałtyckiej mutacji CTS1211 i dominuje na terenach karpackich (Czechy, Słowacja).

RODZINY:

 • Gawryszewski z Lasa
 • Kozłowski z Dziecinowa

 

8G. GRUPA BAŁTYJSKA 5 (R1a:Z283>Z282>Z280>Z92?)

Grupa Bałtyjska jest częścią wielkiej indoeuropejskiej haplogrupy R1a, występującej zarówno na wschodzie, centrum, jak i zachodzie Europy (więcej o haplogrupie R1a tu: http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml). Większość badaczy łączy rodziny z mutacją Z92 z Bałtami (Prusami, Jaćwingami), zamieszkującymi w szczególności tereny polskich Mazur i Litwy i przedsłowiańsko-bałtyjskich), a w średniowieczu penetrującymi tereny Polski i Mazowsza (m.in. w 1262 najazd na grody w Jazdowie i Czersku).

RODZINY:

 • Dąbrowski z Bielawy i Kępy Okrzewskiej
 • Ejneberg z Sambodzia i Rękowic
 • Odoliński z Gassów
 • Traczyk z Cychrowskiej Woli

 

8G-1. GRUPA BAŁTYJSKA 6 (R1a:Z283>Z282>Z280>Z92 lub L1280)

Rodziny o rzadkich, identycznych wynikach testu 12 markerów.

 • Borowski ze Służewa
 • Wrochna z Grzmucina, Łubnej, Dębowki i Ługówki

 

8H. GRUPA POŁUDNIOWOBAŁTYCKA 6 (R1a:Z283>Z282>Z280?)
Grupa Południowobałtycka jest częścią wielkiej indoeuropejskiej haplogrupy R1a, występującej zarówno na wschodzie, centrum, jak i zachodzie Europy (więcej o haplogrupie R1a tu: http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml). Trudno dziś jednoznacznie stwierdzić z jakim etnosem należy ją łączyć (Bałtami-Prusami, Słowianami czy Germanami), jako że wykształciła się ona ok. 2500 lat przed Chrystusem, a więc jeszcze w czasach indoeuropejskich (przedgermańskich i przedsłowiańsko-bałtyjskich). Prawdopodobnie część należy łączyć z Germanami (potomkami kultury sznurowej), część z plemionami wschodnio- i zachodniobałtyjskimi (Prusami, Jaćwingami), a część ze Słowianami Połabskimi, w tym Pomorzanami (Kaszubami).
Wyniki testów osób zaliczonych do podgrupy 8G nie pozwalają na klasyfikację do któregokolwiek z odłamów GRUPY POŁUDNIOWOBAŁTYCKIEJ (8A-G). Niezbędne jest w tym celu dalsze uszczegółowienia testów polegające na rozpoznaniu mutacji SNP.

RODZINY:

 • Adamczyk z Zambrzykowa
 • Jabłoński z Kuligowa, Gawrońca i Opaczy
 • Jęda/Jenda/Genda z Zamienia, Warszówki i Gusina
 • Murawiński z Moczydłowa i Kępy Glinieckiej
 • Trzewik z Zawad i Wilanowa
 • Wojciechowski z Grójca i Karczewa
 • Zylm z Otwocka Wielkiego

 

9A. GRUPA PROTOSŁOWIAŃSKA (R1a:Z283>Z282>PF6155>M458>PF7521>Y2604)

Archaiczna podgrupa z rozpoznaną mutacją Y2604.

RODZINY:

 • Obuchowicz z Czerska

 

9B. GRUPA ZACHODNIOSŁOWIAŃSKA 1 (R1a:Z283>Z282>PF6155>M458>PF7521>L260>YP256*)
Grupa Zachodniosłowiańska spod mutacji YP256  (DYS439=10) jest znaczącą częścią wielkiej indoeuropejskiej haplogrupy R1a-L260 (więcej o haplogrupie R1a tu:http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml). Dotychczasowe profile genetyczne przebadanych osób łączą ją z etnosem zachodniosłowiańskim, w tym przede wszystkim z Polakami, ale też z Czechami i Słowakami. Dość charakterystyczny dla tej grupy jest fakt, że przynależy do niej znaczny odsetek polskiej szlachty z Mazowsza i Podlasia.

RODZINY:

 • Chojka z Ostrówka
 • Cichecki z Ostrówca, Glinek i Warszawic
 • Danielewski z Nadbrzeża, Ostrówca i Glinek
 • Gawroński z Góry Kalwarii, Karczewa i Przewozu
 • Goździkowski z Jazgarzewa
 • Kamiński ze Świdrów, Dudy i Karczewa
 • Kanak z Gassów i Łęgu
 • Kłos z Okrzeszyna, Powsina i Latoszek
 • Kopyt z Kozłowa, Kopytów i Gassów
 • Lepianka z Zastowa i Zawad
 • Lewandowski ze Śniadkowa
 • Nojek z Kępy Glinieckiej
 • Nowosielski ze Służewa i Powsinka
 • Olszewski z Woli Sobiekurskiej i Karczewa
 • Plewka z Lasa
 • Rybarczyk z par. Magnuszew
 • Urbański z Kępy Glinieckiej
 • Woźniak z Wólki Gruszczyńskiej

 

B-1. SKOCZEK (R1a:Z283>Z282>PF6155>M458>PF7521>L260>YP254>YP414>YP610*)

Grupa Zachodniosłowiańska spod mutacji YP256  (DYS439=10) jest znaczącą częścią wielkiej indoeuropejskiej haplogrupy R1a-L260 (więcej o haplogrupie R1a tu:http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml). Dotychczasowe profile genetyczne przebadanych osób łączą ją z etnosem zachodniosłowiańskim, w tym przede wszystkim z Polakami, ale też z Czechami i Słowakami. Dość charakterystyczny dla tej grupy jest fakt, że przynależy do niej znaczny odsetek polskiej szlachty z Mazowsza i Podlasia.

Podgrupa z rozpoznaną mutacją YP610.

RODZINY:

 • Skoczek z Baniochy i Kępy Glinieckiej

 

9B-2 LASKUS (R1a:Z283>Z282>PF6155>M458>PF7521>L260>YP254>Y2905>Y30690>Y101476*)

Grupa Zachodniosłowiańska spod mutacji YP256  (DYS439=10) jest znaczącą częścią wielkiej indoeuropejskiej haplogrupy R1a-L260 (więcej o haplogrupie R1a tu:http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml). Pochodne mutacji Y30690 są charakterystyczne dla zgermanizowanej ludności z terenów Czech i Niemiec (Prus).

Podgrupa z rozpoznaną mutacją Y101476.

RODZINY:

 • Laskus z Warszawy, Królewskiego Lasa, Świerku i Wólki Mlądzkiej

 

9B-3. BOROWSKI (R1a:Z283>Z282>PF6155>M458>PF7521>L260>YP254>Y2905>YP1364>YP3927>YP6445*)

Grupa Zachodniosłowiańska spod mutacji YP256  (DYS439=10) jest znaczącą częścią wielkiej indoeuropejskiej haplogrupy R1a-L260 (więcej o haplogrupie R1a tu:http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml). Dotychczasowe profile genetyczne przebadanych osób łączą ją z etnosem zachodniosłowiańskim, w tym przede wszystkim z Polakami, ale też z Czechami i Słowakami. Dość charakterystyczny dla tej grupy jest fakt, że przynależy do niej znaczny odsetek polskiej szlachty z Mazowsza i Podlasia.

Podgrupa z rozpoznaną mutacją YP6445.

RODZINY:

 • Borowski ze Służewa i Brześc

 

9C. GRUPA ZACHODNIOSŁOWIAŃSKA 2 (R1a:Z283>Z282>PF6155>M458>PF7521>L260>YP1337*)
Grupa Zachodniosłowiańska spod mutacji YP1337 (DYS439=11) jest znaczącą częścią wielkiej indoeuropejskiej haplogrupy R1a-L260 (więcej o haplogrupie R1a tu:http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml). Dotychczasowe profile genetyczne przebadanych osób łączą ją z etnosem zachodniosłowiańskim, w tym przede wszystkim z Polakami, ale też z Czechami i Słowakami. Dość charakterystyczny dla tej grupy jest fakt, że przynależy do niej znaczny odsetek polskiej szlachty z Mazowsza i Podlasia.

RODZINY:

 • Augustyniak z Ostrówka
 • Bogdan z Sosnki, Cieciszewa i Gassów
 • Grzanecki/Grzanka z Grzanek i Habdzina
 • Kabala z Wysoczyna
 • Popis z Reguta i Piotrowic
 • Utrata z Opaczy
 • Wasążnik z Pogorzeli i Augustówki
 • Zawistowski z Zawist Podleśnych, Warszówki, Karczewa i Otwocka

 

9C-1. MOLAK (R1a: Z283>Z282>PF6155>M458>PF7521>L260>YP1337*)

RODZINY:

 • Molak z Ostrówka i Moczydłowa
 • Urbański-Molak z Ostrówka

 

9D. GRUPA SŁOWIAŃSKA 1 (R1a:Z283>Z282>PF6155>M458>PF7521>CTS11962>L1029*)
Grupa Słowiańska 1 jest częścią wielkiej indoeuropejskiej haplogrupy R1a (http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml), siostrzaną do Grupy Słowiańskiej 2 oraz omawianej wcześniej Grupy Zachodniosłowiańskiej (spod tej samej mutacji M458). Swym zasięgiem obejmuje podobne tereny co Grupa Zachodniosłowiańska, jakkolwiek znacznie częściej spotkać ją można w Europie Wschodniej oraz we wschodnich Niemczech pośród resztek słowiańskiej ludności. Powszechnie łączy się ją ze Słowianami, jednakże staroeuropejskie korzenie tej grupy (wykształciła się ok. 2500 p.n.e.), każą być bardzo ostrożnym w etykietowaniu jej etnicznie.

RODZINY:

 • Domański z Leśników
 • Fiejka/Fijka z Ostrówca i Kępy Glinieckiej
 • Figura z Lasa
 • Glinka z Piaseczna (w par. Warka) i Wilgi
 • Jesiotr z Wilanowa i Miedzeszyna
 • Kamać z Glinek
 • Kanabus z Cieciszewa i Powsinka
 • Kędziorek z Jaźwin
 • Krupiński z Zawad
 • Marczak z Dudy i Otwocka Małego
 • Młotek z Lisów i Latoszek
 • Penconek z Kabat
 • Rozumek/Cipka z Woli Sobiekurskiej i Glinek
 • Rytka z Moczydłowa
 • Tkaczyk z Zambrzykowa
 • Wardecki z Czerniakowa i Siekierek
 • Wiśniewski z Lasa
 • Wolfram z Saskiej Kępy
 • Żywek z Kosumiec

 

9E. GRUPA SŁOWIAŃSKA 2 (R1a:Z283>Z282>PF6155>M458>PF7521>CTS11962>YP515*)
Grupa Słowiańska 2 jest częścią wielkiej indoeuropejskiej haplogrupy R1a (http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml), siostrzaną do omawianej wcześniej Grupy Słowiańskiej 1 oraz bliską grupie zachodniosłowiańskiej (spod tej samej mutacji M458). Swym zasięgiem obejmuje podobne tereny co Grupa Zachodniosłowiańska, jakkolwiek znacznie częściej spotkać ją można w Europie Wschodniej oraz we wschodnich Niemczech pośród resztek słowiańskiej ludności. Powszechnie łączy się ją ze Słowianami, jednakże staroeuropejskie korzenie tej grupy (wykształciła się ok. 2500 p.n.e.) każą być bardzo ostrożnym w etykietowaniu jej etnicznie.

RODZINY:

 • Bąder (Bonder) z Zuzanowa, Sobieni Biskupich i Wysoczyna
 • Biczyk z Moczydłowa i Mikówca
 • Dąbrowski z Karczewa i Warszówki
 • Gawin z Grochowej i Bogatek
 • Jarosz z Pęcławia
 • Kałuski z Wilanowa i Zawad
 • Matyjasiak z Kępy Okrzewskiej
 • Sabała z Wysoczyna
 • Woźniak z Wilgi i Zakrzewa
 • Zduńczyk z Kępy Radwankowskiej
 • Żebrowski ze Wyczółek

 

9E-1. OLSZANKA

(R1a: Z283>Z282>PF6155>M458>PF7521>CTS11962>YP515>YP1182>Y55452)

Podgrupa z rozpoznaną mutacją Y55452 (baza YFull).

RODZINY:

 • Olszanka (Olszanowski, Olszewski) z Obórek, Rycic, Otwocka Wielkiego i Karczewa

 

9E-2. ŻEBROWSKI

(R1a: Z283>Z282>PF6155>M458>PF7521>CTS11962>YP515>Y38505>FT198193)

Podgrupa z rozpoznaną mutacją FT198193.

RODZINY:

 • Żebrowski z Warszawy (Solec), Tabora i Karczewa

 

10. GRUPA CELTYCKO-GERMAŃSKA (R1b:M343>P25>P297>M269*)
Grupa Celtycko-Germańska (GCG) jest częścią zachodnioeuropejskiej haplogrupy R1b (więcej o haplogrupie R1b tu:http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1b_Y-DNA.shtml). W największym stopniu związana jest ona z ludnością celtycką lub/i germańską. W Polsce jest stosunkowo rzadka, łączona zwykle z osadnictwem niemieckim i holenderskim okresu średniowiecza lub czasów nowożytnych.

RODZINY:

 • Biernacki z Sosnki i Łęgu
 • Krysa z par. Słomczyn
 • Książek z Dziecinowa
 • Lempkowski z Ostrówca, Otwocka Wielkiego i Kępy Glinieckiej
 • Rutkowski z Czerska
 • Sitek z par. Kołbiel
 • Siwak z Ostrówca, Przewozu i Karczewa
 • Walicki z Piotrowic
 • Waligóra z Chynowa
 • Wasilewski z Królewskiego Lasa
 • Wiśniewski z Góry Kalwarii

 

10A. TRZASKOWSKI (R1b: M343>P25>P297>M269>U106>FGC396*)
Grupa Północnogermańska określana też jako Zachodnio-Atlantycka (Western Atlantic Modal Haplotype) jest częścią zachodnioeuropejskiej haplogrupy R1b (więcej o haplogrupie R1b tu:http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1b_Y-DNA.shtml) spod mutacji U106 i jej pochodnych. W największym stopniu związana jest ona z ludnością germańską. W Polsce jest stosunkowo rzadka, łączona zwykle z osadnictwem niemieckim i holenderskim okresu średniowiecza lub czasów nowożytnych.

Podgrupa z rozpoznaną mutacją FGC396.

RODZINY:

 • Trzaskowski z Karczewa

 

10B. PYZEL (R1b: M343>P25>P297>M269*)
Należą do niej 3 rodziny o wspólnej genealogii.

RODZINY:

 • Latoszek z Lisów i Latoszek
 • Pyzel z Powsina
 • Urbaniak z Zamościa i Powsina

10C. PERNAL (R1b: M269>L23>L51>L52>PF6538>L151>P312>DF19>Z302>FT292232>BY127730)
Podgrupa z rozpoznaną mutacją BY127730.

RODZINY:

 • Pernal z Woli Załęskiej i Czerska

 

11. GRUPA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA (T: M184*)
Grupa Południowo-Wschodnio (T) z własną mutacją M184 jest dość rzadka. Najczęściej występuje w Turcji (Anatolia), Armenii, Włoszech (Sycylia), Grecji (Kreta), Hiszpanii, Kazachstanie i Indiach. Do Europy dotarła już w okresie neolitu (notowana m.in. w Bułgarii i Niemczech), a więc w Polsce może mieć charakter staroeuropejski. Wyniki testów autosomalnych sugerują, iż najbliżej jej do azjatyckich populacji południowo-wschodnich. Więcej o halogrupie T można przeczytać tu: https://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_T_Y-DNA.shtml

 

RODZINY:

 • Olszewski z Królewskiego Lasu i Gusina
 • Tolak (Mętrak) z Dziecinowa i Ostrówca