Dotychczas na Urzeczu i w jego najbliższym sąsiedztwie wydzielono 10 grup regionalno-etnicznych pozwalających na dość czytelną klasyfikację testowanych tu rodzin. Każda z tych grup ma swą unikatową i niepowtarzalną historię. I tak, haplogrupy G2a, I1, R1b, N, część R1a-CTS3402 związane są najprawdopodobniej z postępującą od północy tzw. kolonizacją olęderską, inne z osadnictwem drobnoszlacheckim i chłopskim na ziemi czerskiej (R1a-M458), a kolejne z orylami/flisakami i funkcjonowaniem dawnych szlaków handlowych (H1a, E1b1b1, I2a). Do tego należy dodać, że część testowanych rodzin osiedliła się na Urzeczu stosunkowo niedawno z rozpoznanych genealogicznie kierunków Polski.

Bardzo istotne dla tego Projektu będzie zatem ustalenie, jaki typ osadnictwa dominował na interesującym nas terenie, począwszy od średniowiecza aż po wiek XIX. Do tej pory najczęstszym kierunkiem migracji ludności na Urzecze jest szeroko pojęta Europa północno-zachodnia (Fryzja, Pomorze i Prusy od Meklemburgii po Sambię). Znaczny udział ma też ludność miejscowa (M458), jakkolwiek nie ma pewności czy część z nich nie ma związku ze zgermanizowanymi w średniowieczu Słowianami wywodzących się ze wschodnich Niemiec (Łużyce, Połabie).
Ze względu, iż większość testów w Projekcie jest 12-markerowa, wszystkie oznaczenia związane z przynależnością rodzin do poszczególnych grup (haplotypów) mają jedynie charakter orientacyjny i mogą w przyszłości ulec niewielkim korektom. Najważniejsze jest rozpoznanie konkretnej mutacji (SNP), która pomoże umieścić naszą rodzinę na takiej a nie innej gałązce rodowej (np. R1a-L260). Testy oparte na markerach (tzw. STR-ach) – 12, 37 czy 67 – pozwalają nam zatem wyłącznie oszacować, gdzie na drzewie rodowym, przenoszonego z ojca na syna chromosomu Y, plasuje się nasza rodzina. Najmłodsze mutacje (SNP) i konkretne związki z poszczególnymi rodzinami (np. przynależność do grupy R1a-YP1363) mają już charakter historyczny (genealogiczny) zahaczający o średniowiecze i czasy nowożytne.

 

WYNIKI TESTÓW

1. GRUPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA (E1b: P147>P177>M215>M35.1)
Haplogrupa E1b1b, umownie nazwana tu GRUPĄ ŚRÓDZIEMNOMORSKĄ to subgrupa haplogrupy E, zdefiniowanej przez mutację M215. Jest to jedna z głównych męskich linii genetycznych w ludzkim drzewie rodowym, powstała ok. 52 tys. lat temu na obszarach północno-wschodniej Afryki, gdzie najliczniej występowała wśród marokańskich Berberów. Do Europy przybyła głównie do Grecji poprzez małoazjatycką Anatolię (Fenicjanie?) oraz poprzez Bliski Wschód (Lewant) ku europejskim Bałkanom. Przypuszcza się, że miało to związek z rozprzestrzenianiem się rolnictwa w okresie neolitu (ok. 7 tys. p.n.e.). Wszystkie dotychczasowe analizy filogenetyczne sugerują, że właśnie stamtąd dokonało się masowe rozprzestrzenienie tej odmiany haplogrupy E do centralnej i północnej Europy. Haplogrupa E1b1b1a2 wyróżnia Grecję, gdzie dziś stanowi 27% ludności, a wśród Greków na Peloponezie nawet 47%. Nieco mniej wśród Albańczyków w Albanii, Serbii, Bośni i Macedonii. W Słowacji stanowi 11%, a w Polsce około 3,5%. Co ciekawe haplogrupa E1b1b1 występuje dość licznie w Walii, Anglii i Szkocji, co powszechnie wiąże się ze stacjonującymi tamże w I-IV w. n.e. legionistami rzymskimi. Niewykluczone zatem, że na ziemie polskie, w tym na Urzecze, docierała ona również z terenów Fryzji i Wysp Brytyjskich wraz z XVI-XVII-wiecznym osadnictwem olęderskim.
Więcej o tej haplogrupie tu: http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_E1b1b_Y-DNA.shtml

RODZINY:

 • Bobisz vel Bobis z Piotrowic, Kępy Glinieckiej i Nadbrzeża
 • Komosa z Nowej Woli i Bielawy
 • Kociszewski z Warszawic, Otwocka Wielkiego i Karczewa
 • Krzychalik z Bielawy, Lisów i Zamościa
 • Pielak z Kosumiec
 • Sankowski z Czerniakowa
 • Skwara z Nadbrzeża
 • Szynkiewicz z Czerska

 

1A. GRUPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA (E1b: P147>P177>M215>M35.1>L542>Z17293)

Podgrupa z rozpoznaną mutacją Z17293.

RODZINY:

 • Bugalski spod Wilgi

 

2. GRUPA STAROEUROPEJSKA 1 (G2a: M201)
Ludność haplogrupy G2a występuje w Europie sporadycznie i w niewielkiej liczbie. Przybyli oni prawdopodobnie z Azji Mniejszej, z rejonu Kaukazu (Armenia, Gruzja, Turcja), natomiast obecnie w znacznym procencie zaludniają południowo-zachodnią Europę: Sardynię, Szwajcarię, Austrię, Niemcy i Czechy. W Polsce staroeuropejska haplogrupa G występuje bardzo rzadko. Haplogrupę G2a zidentyfikowano pośród szkieletów z jaskini Avellaner w Hiszpanii sprzed 7 tys. lat, na neolitycznych cmentarzach w Derenburg w Niemczech i w Treilles we Francji, a także u neolitycznego „człowieka lodu” Ȍtziego, odkrytego we włosko-austriackich Alpach. Halogrupę nosili też francuscy Burbonowie czy ostatnio odnaleziony angielski król Ryszard III.
Więcej o tej haplogrupie tu: http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_G2a_Y-DNA.shtml

RODZINY:

 • Niedziółka z Brześców, Nadbrzeża, Dudy i Karczewa

 

3. GRUPA HINDUSKO-ROMSKA (H1a: M69>M82)
Grupa Hindusko-Romska (GHR) stanowi część wielkiej haplogrupy F, powstałej ok. 30-40 tys. lat temu na terenie Indii. Uważa się, że do Polski i Europy napłynęła w średniowieczu głównie za sprawą populacji europejskich Cyganów i pokrewnych im plemion (m.in. bałkańskich Romów). Ze względu jednak, iż występuje w rozmaitych środowiskach i nacjach trudno ją jednoznacznie przypasować do konkretnej społeczności.
Więcej o tej haplogrupie tu: http://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_H_%28mtDNA%29

RODZINY:

 • Bogucki z Wilgi, Dziecinowa i Całowania

 

4. GRUPA NORMAŃSKA (I1: M253*)
Grupa Normańska to nierozpoznana bliżej część haplogrupy I1, charakterystyczna w szczególności dla Skandynawii, północnych Niemiec, Polski, Danii i Wielkiej Brytanii, zasiedlonej przez kontynentalnych Anglosasów w czasach wędrówek ludów i ekspansji wikińskiej. U Polaków niektóre subklady występują stosunkowo często, co wskazuje na ich średniowieczne korzenie. Inne gałęzie należy łączyć natomiast z kolonizacją olęderską drugiej i pierwszej fali.
Więcej o tej haplogrupie tu: http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_I1_Y-DNA.shtml

RODZINY:

 • Burkowski z Piotrowic
 • Kabulski z Sobieni Biskupich i Piotrowic
 • Kurek z Dziecinowa
 • Strzyżewski z Barcic, Kępy Glinieckiej i Pęcławia

 

4A. GRUPA NORMAŃSKA „POLSKA”

(I1: M253>DF29>Z2336>Y3866>S4767>S7642>Y6340>Y6343>Y15543*)
Grupa Normańska jest częścią haplogrupy I1, charakterystycznej w szczególności dla Skandynawii, północnych Niemiec, Danii i Wielkiej Brytanii, zasiedlonej przez kontynentalnych Anglosasów w czasach wędrówek ludów i ekspansji wikińskiej. Interesujący nas subklad występuje w Polsce stosunkowo często, co wskazuje na jego starożytne lub wczesnośredniowieczne korzenie.
Więcej o tej haplogrupie tu: http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_I1_Y-DNA.shtml

RODZINY:

 • Lasecki z Otwocka Małego i Nadbrzeża
 • Paczesny z Czerska
 • Sobiecki z Moczydłowa
 • Uśniacki z Brześców

 

4B. GRUPA NORMAŃSKA „POLSKA” 2

(I1: M253>DF29>Z2336>Y3866>S4767>S7642>Y6340>Y6343>Y15543>Y18103)

Podgrupa z rozpoznaną mutacją Y18103.

RODZINY:

 • Węgrzynek z Wilgi i Skurczy

 

4C. GRUPA NORMAŃSKA (I1: M253>DF29>Z58>Z140*)
Grupa Normańska jest częścią haplogrupy I1, charakterystycznej w szczególności dla Skandynawii, północnych Niemiec, Danii i Wielkiej Brytanii, zasiedlonej przez kontynentalnych Anglosasów w czasach wędrówek ludów i ekspansji wikińskiej. W Polsce jest grupą stosunkowo rzadką, związaną głównie z kolonizacją olęderską.
Więcej o tej haplogrupie tu: http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_I1_Y-DNA.shtml

Podgrupa z rozpoznaną mutacją Z140.

RODZINY:

 • Latoszek z Latoszek, Powsina i Kabat

 

4D. GRUPA NORMAŃSKA (I1: M253>DF29>Z58>Z59>CTS8647>S9939)
Grupa Normańska to nierozpoznana bliżej część haplogrupy I1, charakterystyczna w szczególności dla północnych Niemiec, Danii. W Polsce jest grupą stosunkowo rzadką, związaną głównie z kolonizacją olęderską.
Więcej o tej haplogrupie tu: http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_I1_Y-DNA.shtml

Podgrupa z rozpoznaną mutacją S9939.

RODZINY:

 • Trzoch z Ciszycy i Kliczyna

 

5. GRUPA STAROEUROPEJSKA (CELTYCKO-GERMAŃSKA)

(I2: L460>M436>M223)

Grupa Staroeuropejska zwana też Celtycko-Germańską, z własną mutacją M223, jest częścią wielkiej haplogrupy I dominującej w pierwotnym, przedindoeuropejskim (R1a, R1b) zasiedleniu terenów Europy i łączonej z ludnością łowców-zbieraczy. Mutacja M223 wykształciła się prawdopodobnie gdzieś w Europie Zachodniej, skąd jej nosiciele rozprzestrzenili się po innych częściach kontynentu. Najstarszy przypadek archeologiczny, gdzie wystąpiła haplogrupa I2, odnotowany został w Szwajcarii (Grotte du Bichon). Przebadany szkielet mężczyzny datowany jest na 13,5 tys. lat. Z okresu mezolitu znane są przypadki I2 z Hiszpanii i Niemiec. Zwykle są łączone z ludnością megalityczną – pregermańską i preceltycką. W neolicie haplogrupa I2 z mutacją M223 wystąpiła m.in. w Hiszpanii, Szkocji, Niemczech, Rumunii, na Węgrzech, Łotwie i w południowej Ukrainie. Obecnie I2-M223 dominuje na terenie Niemiec i Beneluksu (10-20%) oraz północnej Szwecji i Danii (3-10%). W Polsce jest stosunkowo rzadka, zwykle łączona z kolonistami z Zachodu. Nie można jednak wykluczyć, że jakaś gałąź spod I2-M223 ma na terenie Polski korzenie sięgające głębokiej starożytności, co jednak potwierdzą lub zaprzeczą dopiero dalsze szczegółowe badania starego i współczesnego DNA. Więcej o tej haplogrupie tu: https://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_I2_Y-DNA.shtml

RODZINY:

 • Ciara z Dziecinowa, Całowania, Goźlina i Niecieczy
 • Kopka z Kopek

 

6. GRUPA STAROEUROPEJSKA (BAŁKAŃSKA)

(I2a: M170>M438>L460>P37.2)
Grupa Staroeuropejska zwana też Bałkańską jest częścią wielkiej haplogrupy I dominującej w pierwotnym, przedindoeuropejskim (R1a, R1b) zasiedleniu terenów północnych Niemiec, Jutlandii, Skandynawii, Wysp Brytyjskich czy Islandii. Mutacja I2a prawdopodobnie wykształciła się gdzieś w południowej Europie (Półwysep Bałkański, Sardynia), skąd jej nosiciele rozprzestrzenili się po innych częściach kontynentu. Wielu badaczy łączy część podgrupy I2a z zeslawizowanymi Wenetami, co sugeruje, iż należałoby się jej w przyszłości spodziewać w starożytnym Y-DNA pasa nadbałtyckiego. Obecne wyniki profili genetycznych pokazują, że I2a jest w Polsce stosunkowo rzadka.
Więcej o tej haplogrupie tu: http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_I2_Y-DNA.shtml

RODZINY:

 • Jarosiński z Wilanowa i Karczewa
 • Koczyk z Ostrówca
 • Moczulski z Ostrówca
 • Mrówka z Bielawy
 • Rechnia/Rechnio z Borek

 

7. GRUPA BAŁKAŃSKA (J2: M172*)
Grupa Bałkańska (J2) jest częścią subkladu P209 spod mutacji L283. Powstała ok. 15-22 tys. lat temu pomiędzy górami Kaukazu, Mezopotamią i Lewantem, skąd rozprzestrzeniła się na tereny północnej Afryki, Azji i Europy. Najczęściej występuje u Inguszów, Czeczenów, Gruzinów, Azerów, Irakijczyków, Uzbeków, Greków, Kurdów, Włochów czy Turków. W Europie poszczególne gałązki spotkać można także u aszkenazyjskich i sefardyjskich Żydów oraz u szeroko rozumianej ludności staroeuropejskiej, głównie z obszaru Bałkanów. Gałązka J2b (mutacja M102) stanowi również czwartą część wyników pośród ludności wołoskiej w Karpatach, w tym także polskich. Więcej o tej haplogrupie tu: http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_J2_Y-DNA.shtml

RODZINY:

 • Bąbik z Wysoczyna
 • Leśniewski z Ostrówca i Przewozu
 • Rozum z Wysoczyna

 

8. GRUPA UGROFIŃSKA (N: M231)
Haplogrupa N (N1c) pojawiła się ok. 12 tys. lat temu na Syberii. Około 2500 roku p.n.e. docierają do Europy Środkowo-Wschodniej Ugrofinowie, łączeni właśnie z haplogrupą N1c1. W I tysiącleciu p.n.e.zasiedlają oni tereny nadbałtyckie, w szczególności dzisiejszy obszar Finlandii, Estonii, Litwy, Łotwy, a także dawne terytoria prusko-jaćwieskie (Mazury, obwód kaliningradzki). Obecnie haplogrupa N najczęściej występuje w Finlandii (58%) i Estonii (34%). W Polsce stanowi ok. 10%.
Więcej o tej haplogrupie tu: http://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_N-M231

RODZINY:

 • Andrzejewski z Ostrówca
 • Drewicz z Kępy Glinieckiej
 • Gawłowski z Nadbrzeża
 • Sadowski z Gocławia i Bluszczów

 

9. GRUPA PÓŁNOCNO-AZJATYCKA (Q: M242)
Haplogrupa Q powstała około 20000 lat temu w północno-centralnej Azji. Wywodzi się ona z haplogrupy P, która jest również bezpośrednim protoplastą haplogrup R1a i R1b. Jest ona obecna na Syberii, w centralnej Azji oraz pośród amerykańskich plemion indiańskich.W Europie haplogrupa występuje z największym natężeniem w Skandynawii (głównie w Szwecji), niektórych krajach europejskich (Francja, Włochy, Chorwacja, Serbia) oraz pośród Żydów aszkenazyjskich (5%).
Więcej o tej haplogrupie tu: http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_Q_Y-DNA.shtml

RODZINY:

 • Majewski z Otwocka Wielkiego i Karczewa

 

10. GRUPA INDOEUROPEJSKA PIERWOTNA (R1a: Z283>Z282>Y17491>YP5872)
Grupa Indoeuropejska Pierwotna obejmuje najwcześniejsze (reliktowe) gałęzie rodowe wielkiej indoeuropejskiej haplogrupy R1a (http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml) spod mutacji Z283. W większości związana jest z północno-zachodnią Europą.

Podgrupa z rozpoznaną mutacją YP5872.

RODZINY:

 • Słowiński z Sambodzia

 

11. GRUPA POŁUDNIOWOBAŁTYCKA 1

(R1a: Z283>Z282>Z280>CTS1211>CTS3402>Y33>CTS8816>Y3301>S18681*)
Grupa Południowobałtycka z mutacją S18681 jest częścią wielkiej indoeuropejskiej haplogrupy R1a (http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml). Wyodrębniła się ona ponad 2000 lat temu, zaś jej nosicieli najprawdopodobniej należy łączyć z ludnością bałtosłowiańską. Siostrzanym kladem S18681, przynależącym do wspólnej mutacji Y3301, jest L1280 (w większości Europa południowo-centralna).
Dotychczasowe wyniki testów pokazują, że najstarsze mutacje (S18681*) tego kladu koncentrują się na terenach Ukrainy (Skripka), Polski (Brzóska, Iwanowicz), Prus/Mazur (Piasetzki), Niemiec (Stüdemann, Josefski) i Anglii (Merritt). Kolejna mutacja (YP315) występuje póki co tylko w Polsce (Śliwiński), natomiast młodszy subklad (S18681>YP315>YP314) jest charakterystyczny przede wszystkim dla ludności germańskiej lub silnie zgermanizowanej z terenów Niemiec i Polski północno-zachodniej (Abraham, Blanckenberg, Brehme, Hubner, Hundt, Husar, Kakoschke, Netke, Tafel, von Pegelow). Bezpośrednio z „germańskiego” YP314 wywodzi się mutacja YP331 notowana zarówno w Meklemburgii (Bock, Runge, Korn), Polsce (Dąbrowski, Gawin, Jobda, Pogłodziński, Rosłonek, Stanaszek, Wybieralski), jak i Ukrainie (Gemega, Kondratenko, Parasyna, Levinskov). Niewykluczone, że osoby te mają związek z rozlicznymi falami kolonizacji olęderskiej z północnych Niemiec, Pomorza i ziemi kujawskiej, które rozpoczęły się od XVI stulecia i obejmowały także tereny dzisiejszej Ukrainy.

RODZINY:

 • Łysiak z Sobieni Szlacheckich
 • Sychowiec z Nadbrzeża

 

11A. GRUPA POŁUDNIOWOBAŁTYCKA 1A (R1a: S18681>YP314>YP331>Y5973)

Podgrupa z rozpoznaną mutacją Y5973.

RODZINY:

 • Kochman/Koffman ze Skrzypek i Białołęki

 

11B. GRUPA POŁUDNIOWOBAŁTYCKA 1B

(R1a: S18681>YP314>YP331>YP1361>1363*)

Podgrupa z rozpoznaną mutacją YP1363. Szczegółowy opis tej gałęzi wraz z jej podgałęziami – „kujawsko-pomorską” YP6188 oraz „urzecką” BY24952 znajduje się TU

RODZINY:

 • Kozłowski z Nadbrzeża
 • Masny z Reguta

 

11C. GRUPA KUJAWSKO-POMORSKA

(R1a: S18681>YP314>YP331>YP1361>1363>YP6188*)

Podgrupa z rozpoznaną mutacją YP6188.

RODZINY:

 • Sielski z Gąby, Łubny, Moczydłowa

 

11D. KLAN GAWINÓW STARSZY
(R1a: S18681>YP314>YP331>YP1361>YP1363>BY24952*)

Podgrupa z rozpoznaną mutacją BY24952.

RODZINY:

 • Jobda (Kurzawa) z Kępy Glinieckiej, Łukówca i Warszawic
 • Skiba z Ostrówka, Glinek i Kępy Pijarskiej

 

11E. KLAN GAWINÓW MŁODSZY
(R1a: S18681>YP314>YP331>YP1361>YP1363>BY24952>BY50754)

Podgrupa z rozpoznaną mutacją BY50754.

RODZINY:

 • Gawin z Glinek i Żelawina
 • Rosłonek z Rosłonek i Ostrówca
 • Stanaszek z Żelawina, Kępy Glinieckiej, Ostrówca i Piotrowic

 

12. GRUPA POŁUDNIOWOBAŁTYCKA 2

(R1a: Z283>Z282>Z280>CTS1211>CTS3402>Y33>CTS8816>Y3301>L1280)
Grupa Południowobałtycka 2 z mutacją L1280 jestczęścią wielkiej indoeuropejskiej haplogrupy R1a (http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml), siostrzaną do kladu S18681. Wyodrębniła się około 2000 lat temu. Trudno dziś jednoznacznie stwierdzić z jakim etnosem należy ją łączyć, jakkolwiek wiele przesłanek (w tym znaczny rozrzut wyników w centralnej, wschodniej i południowej Europie) wskazuje na ich związki z Bałtami (Prusami). Prawdopodobnie bowiem spora część Bałtów opuściła swe macierzyste tereny podążając na południe i zachód wraz z ludnością gocką.

RODZINY:

 • Banasiewicz z Wysoczyna
 • Krawczyk z Warszawic
 • Pałyska z Królewskiego Lasa i Kępy Glinieckiej
 • Rombel z Toczysk i Błażejek
 • Staniaszek z Sępochowa
 • Zakrzewski z Otwocka Wielkiego i Nadbrzeża
 • Zwoliński z Czerska

 

13. GRUPA POŁUDNIOWOBAŁTYCKA 3

(R1a: Z283>Z282>Z280>CTS1211>CTS3402>Y33>CTS8816>Y2902)
Grupa Południowobałtycka 3 z niedawno odkrytą mutacją Y2902 jest częścią wielkiej indoeuropejskiej haplogrupy R1a (http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml).Wyodrębniła się ona około 2000 lat temu, zaś jej nosicieli najprawdopodobniej należy łączyć z ludnością prasłowiańską. Dotychczasowe wyniki testów pokazują, że rozprzestrzeniała się ona w dwóch skupiskach: na terenach karpackich Europy Środkowej oraz w dorzeczu rzeki Wołgi w Rosji.

RODZINY:

 • Łuczak z Woli Sobiekurskiej, Rosłonek i Otwocka Małego

 

14. GRUPA POŁUDNIOWOBAŁTYCKA 4

(R1a: Z283>Z282>Z280>CTS1211>CTS3402>YP237>YP234>L365>YP243>YP269)
Grupa Południowobałtycka 4 jest częścią wielkiej indoeuropejskiej haplogrupy R1a (http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml) z własną rozpoznaną mutacją YP237 i leżącą poniżej mutacją YP269. Trudno dziś jednoznacznie stwierdzić z jakim etnosem należy ją łączyć, jakkolwiek wiele przesłanek (w tym koncentracja wyników w strefie wschodniobałtyckiej) wskazuje na związki z wcześnie zgermanizowanymi Pomorzanami (Kaszubami) lub/i Bałtami (Prusami).

RODZINY:

 • Deczewski z Kosumiec
 • Gut/Gutt ze Słomczyna

 

14A. GRUPA POŁUDNIOWOBAŁTYCKA 4A

(R1a: YP237>YP234>L365>YP243>YP389)
Grupa Południowobałtycka 4A jest częścią wielkiej indoeuropejskiej haplogrupy R1a (http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml), z własną rozpoznaną mutacją YP237 i leżącą poniżej mutacją YP389. Trudno dziś jednoznacznie stwierdzić z jakim etnosem należy ją łączyć, jakkolwiek wiele przesłanek (w tym koncentracja wyników w strefie wschodniobałtyckiej) wskazuje na związki z wcześnie zgermanizowanymi Pomorzanami (Kaszubami) lub/i Bałtami (Prusami).

Podgrupa z rozpoznaną mutacją YP389.

RODZINY:

 • Kasprzak/Kacprzak ze Śniadkowa, Sobieni Biskupich

 

14B. GRUPA POŁUDNIOWOBAŁTYCKA 4B

(R1a: YP237>YP951>YP977>YP1018>YP1017)
Grupa Południowobałtycka 4B jest częścią wielkiej indoeuropejskiej haplogrupy R1a (http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml), z własną rozpoznaną mutacją YP1017. Trudno dziś jednoznacznie stwierdzić z jakim etnosem należy ją łączyć, jakkolwiek wiele przesłanek (w tym koncentracja wyników w strefie wschodniobałtyckiej) wskazuje na związki z wcześnie zgermanizowanymi Pomorzanami (Kaszubami) lub/i Bałtami (Prusami).

Podgrupa z rozpoznaną mutacją YP1017.

RODZINY:

 • Rosłon z Gołkowa

 

15. GRUPA KARPACKO-DALMACKA (R1a:Z283>Z282>Z280>CTS1211>CTS3402>Y2613>Y2609>Y2608)
Grupa Karpacko-Dalmacka z własną mutacją Y2608 jest częścią wielkiej indoeuropejskiej haplogrupy R1a (http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml). Wyodrębniła się ona z południowobałtyckiej rodziny CTS3402 około 2000 lat temu. Najwięcej wyników testów koncentruje się na terenach karpacko-dalmackich, jakkolwiek nie brakuje ich na terenach centralnej Polski i Pomorza.

RODZINY:

 • Ajdacki z Wólki Mlądzkiej
 • Królak ze Zbytek i Lasa
 • Słowik z Gołkowa
 • Szklarz z Piotrowic

 

16. KARPACKA (R1a: Z283>Z282>CTS1211>YP343>YP340>P278.2)
Grupa Karpacka jest częścią wielkiej indoeuropejskiej haplogrupy R1a (http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml) z własną mutacją YP343 (paralelną do CTS3402). Wyodrębniła się ona z południowobałtyckiej mutacji CTS1211 i dominuje na terenach karpackich (Czechy, Słowacja).

RODZINY:

 • Gawryszewski z Lasa

 

17. GRUPA POŁUDNIOWOBAŁTYCKA* (R1a:Z283>Z282>Z280?)
Grupa Południowobałtycka jest częścią wielkiej indoeuropejskiej haplogrupy R1a, występującej zarówno na wschodzie, centrum, jak i zachodzie Europy (więcej o haplogrupie R1a tu: http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml). Trudno dziś jednoznacznie stwierdzić z jakim etnosem należy ją łączyć (Bałtami-Prusami, Słowianami czy Germanami), jako że wykształciła się ona ok. 2500 lat przed Chrystusem, a więc jeszcze w czasach indoeuropejskich (przedgermańskich i przedsłowiańsko-bałtyjskich). Prawdopodobnie część należy łączyć z Germanami (potomkami kultury sznurowej), część z plemionami wschodnio- i zachodniobałtyjskimi (Prusami, Jaćwingami), a część ze Słowianami Połabskimi, w tym Pomorzanami (Kaszubami).
Wyniki testów osób zaliczonych do podgrupy 8G nie pozwalają na klasyfikację do któregokolwiek z odłamów GRUPY POŁUDNIOWOBAŁTYCKIEJ (8A-F). Niezbędne jest w tym celu dalsze uszczegółowienia testów polegające na rozpoznaniu mutacji SNP.

RODZINY:

 • Borowski ze Służewa
 • Dąbrowski z Bielawy i Kępy Okrzewskiej
 • Ejneberg z Sambodzia i Rękowic
 • Jabłoński z Kuligowa, Gawrońca i Opaczy
 • Murawiński z Moczydłowa i Kępy Glinieckiej
 • Trzewik z Zawad i Wilanowa
 • Wojciechowski z Grójca i Karczewa
 • Zylm z Otwocka Wielkiego

 

18. GRUPA PROTOSŁOWIAŃSKA (R1a:Z283>Z282>PF6155>M458>PF7521*)

Podgrupa z rozpoznaną mutacją PF7521.

RODZINY:

 • Obuchowicz z Czerska

 

18A. GRUPA ZACHODNIOSŁOWIAŃSKA (R1a:Z283>Z282>PF6155>M458>PF7521>L260*)
Grupa Zachodniosłowiańska jest znaczącą, centralną częścią wielkiej indoeuropejskiej haplogrupy R1a (więcej o haplogrupie R1a tu:http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml). Dotychczasowe profile genetyczne przebadanych osób łączą ją z etnosem zachodniosłowiańskim, w tym przede wszystkim z Polakami, ale też z Czechami i Słowakami. Dość charakterystyczny dla tej grupy jest fakt, że przynależy do niej znaczny odsetek polskiej szlachty z Mazowsza i Podlasia.

RODZINY:

 • Bogdan z Sosnki, Cieciszewa i Gassów
 • Chojka z Ostrówka
 • Goździkowski z Jazgarzewa
 • Grzanecki/Grzanka z Grzanek
 • Kabala z Wysoczyna
 • Kłos z Okrzeszyna, Powsina i Latoszek
 • Kopyt z Kozłowa, Kopytów i Gassów
 • Lewandowski ze Śniadkowa
 • Nowosielski ze Służewa i Powsinka
 • Olszewski z Woli Sobiekurskiej i Karczewa
 • Plewka z Lasa
 • Popis z Reguta i Piotrowic
 • Rybarczyk z par. Magnuszew
 • Utrata z Opaczy
 • Zawistowski z Zawist Podleśnych

 

18B. GRUPA ZACHODNIOSŁOWIAŃSKA (R1a:Z283>Z282>PF6155>M458>PF7521>L260>YP254>YP414>YP610*)

Podgrupa z rozpoznaną mutacją YP610.

RODZINY:

 • Skoczek z Baniochy i Kępy Glinieckiej

 

18C. GRUPA ZACHODNIOSŁOWIAŃSKA (R1a:Z283>Z282>PF6155>M458>PF7521>L260>YP254>Y2905>Y30690>Y101476*)

Podgrupa z rozpoznaną mutacją Y101476.

RODZINY:

 • Laskus z Królewskiego Lasa i Wólki Mladzkiej

 

18D. GRUPA ZACHODNIOSŁOWIAŃSKA (R1a:Z283>Z282>PF6155>M458>PF7521>L260>YP254>Y2905>YP1364>YP3927>YP6445*)

Podgrupa z rozpoznaną mutacją YP6445.

RODZINY:

 • Borowski ze Służewa i Brześców

 

18E. GRUPA ZACHODNIOSŁOWIAŃSKA (R1a:Z283>Z282>PF6155>M458>PF7521>L260>YP1337*)

RODZINY:

 • Molak z Ostrówka i Moczydłowa
 • Urbański-Molak z Ostrówka

 

19. GRUPA SŁOWIAŃSKA 1 (R1a:Z283>Z282>PF6155>M458>PF7521>CTS11962>L1029)
Grupa Słowiańska 1 jest częścią wielkiej indoeuropejskiej haplogrupy R1a (http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml), siostrzaną do Grupy Słowiańskiej 2 oraz omawianej wcześniej Grupy Zachodniosłowiańskiej (spod tej samej mutacji M458). Swym zasięgiem obejmuje podobne tereny co Grupa Zachodniosłowiańska, jakkolwiek znacznie częściej spotkać ją można w Europie Wschodniej oraz we wschodnich Niemczech pośród resztek słowiańskiej ludności. Powszechnie łączy się ją ze Słowianami, jednakże staroeuropejskie korzenie tej grupy (wykształciła się ok. 2500 p.n.e.), każą być bardzo ostrożnym w etykietowaniu jej etnicznie.

RODZINY:

 • Fiejka/Fijka z Ostrówca i Kępy Glinieckiej
 • Figura z Lasa
 • Firląg z Nadbrzeża
 • Kamać z Glinek
 • Kanabus z Cieciszewa i Powsinka
 • Kłos z Powsina
 • Krupiński z Zawad
 • Penconek z Kabat
 • Rytka z Moczydłowa
 • Wardecki z Czerniakowa i Siekierek
 • Wiśniewski z Lasa
 • Żebrowski z Warszawy-Jazdowa

 

20. GRUPA SŁOWIAŃSKA 2 (R1a:Z283>Z282>PF6155>M458>PF7521>CTS11962>YP515*)
Grupa Słowiańska 2 jest częścią wielkiej indoeuropejskiej haplogrupy R1a (http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml), siostrzaną do omawianej wcześniej Grupy Słowiańskiej 1 oraz bliską grupie zachodniosłowiańskiej (spod tej samej mutacji M458). Swym zasięgiem obejmuje podobne tereny co Grupa Zachodniosłowiańska, jakkolwiek znacznie częściej spotkać ją można w Europie Wschodniej oraz we wschodnich Niemczech pośród resztek słowiańskiej ludności. Powszechnie łączy się ją ze Słowianami, jednakże staroeuropejskie korzenie tej grupy (wykształciła się ok. 2500 p.n.e.) każą być bardzo ostrożnym w etykietowaniu jej etnicznie.

RODZINY:

 • Jarosz z Pęcławia
 • Kałuski z Wilanowa i Zawad
 • Matyjasiak z Kępy Okrzewskiej
 • Woźniak z par. Warszawice
 • Zduńczyk z Kępy Radwankowskiej
 • Żebrowski ze Wyczółek

 

20A. GRUPA SŁOWIAŃSKA 2 (R1a:Z283>Z282>PF6155>M458>PF7521>CTS11962>YP515>YP1182*)

Podgrupa z rozpoznaną mutacją YP1182.

RODZINY:

 • Olszanka (Olszanowski, Olszewski) z Obórek i Rycic

 

21. GRUPA CELTYCKO-GERMAŃSKA (R1b:M343>P25>P297>M269*)
Grupa Celtycko-Germańska (GCG) jest częścią zachodnioeuropejskiej haplogrupy R1b (więcej o haplogrupie R1b tu:http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1b_Y-DNA.shtml). W największym stopniu związana jest ona z ludnością celtycką lub/i germańską. W Polsce jest stosunkowo rzadka, łączona zwykle z osadnictwem niemieckim i holenderskim okresu średniowiecza lub czasów nowożytnych.

RODZINY:

 • Krysa z par. Słomczyn
 • Lempkowski z Ostrówca, Otwocka Wielkiego i Kępy Glinieckiej
 • Pyzel z Powsina
 • Rutkowski z Czerska
 • Siwak z Ostrówca
 • Walicki z Piotrowic
 • Waligóra z Chynowa
 • Wiśniewski z Góry Kalwarii

 

21A. GRUPA PÓŁNOCNOGERMAŃSKA (R1b:M343>P25>P297>M269>U106>FGC396)
Grupa Północnogermańska określana też jako Zachodnio-Atlantycka (Western Atlantic Modal Haplotype) jest częścią zachodnioeuropejskiej haplogrupy R1b (więcej o haplogrupie R1b tu:http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1b_Y-DNA.shtml) spod mutacji U106 i jej pochodnych. W największym stopniu związana jest ona z ludnością germańską. W Polsce jest stosunkowo rzadka, łączona zwykle z osadnictwem niemieckim i holenderskim okresu średniowiecza lub czasów nowożytnych.

Podgrupa z rozpoznaną mutacją FGC396.

RODZINY:

 • Trzaskowski z Karczewa