Urzecze, Urzyce, Łużyce…

Kornel Kozłowski (1868 r.)

Ustalenie etymologii nazwy podwarszawskiego mikroregionu stanowiło niemały problem badawczy, jako że w źródłach pisanych od XVIII aż po wiek XXI występowała ona w rozlicznych wariantach, m.in. Urzecze, Urzycze, Urzyce, Łużyce. Sytuacji nie ułatwiały pozyskane w terenie informacje etnograficzne, gdyż wymowa interesującego nas miana była zawsze identyczna (Łużyce/Łurzyce). Co ciekawe, również i same charakterystyki Urzecza oraz Łużyc są do siebie bardzo podobne, budząc uzasadnione podejrzenia równoczesnego występowania i nałożenia się obydwu tych nazw. Gwarowe i półgwarowe określenia Łurzyce i Urzyce nawiązywały bowiem do żyznych terenów leżących „u rzeki”, zaś nazwa Łużyce – do „ługów”, czyli podmokłych, nizinnych obszarów nadrzecznych. Z tych właśnie przyczyn w pierwszej publikacji nadwiślańskiego mikroregionu (2012) zdecydowano się na kompromisową, skontaminowaną postać obydwu tych nazw, tj. na mianownikowe „Łużyce”, ale odmieniane jak słowo „Urzecze”, co przyniosło formę „na Łużycu”.

Rok 1790 (AGAD, sygn. 194)

W 2013 roku Ł. M. Stanaszek podjął współpracę z językoznawcami z Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistami z zakresu gwar mazowieckich i polskich [prof. Halina Karaś, prof. Dorota Rembiszewska, prof. Janusz Siatkowski]. Wspólna analiza źródeł pozwoliła wówczas na podjęcie ważnych i decydujących ustaleń dotyczących pisowni nazwy regionu, jak też jej stosowania w czasach obecnych. Niezależnym i zgodnym zdaniem w/w naukowców powinno używać się ogólnopolskiej nazwy „Urzecze”, realizowanej gwarowo w tej części Nadwiśla, jako „Łurzyce”. We wszelkich publikacjach nadal zatem można stosować określenia: Łurzyce, na Łurzycu, Łurzycok czy Łurzycanka, z tym że w zapisie przez rz, a nie ż. Jednocześnie ze względu na prawdopodobieństwo mylenia tożsamych brzmieniowo określeń Łurzyce i Łużyce zalecono stosowanie w oficjalnych dokumentach ogólnopolskiej nazwy Urzecze z każdorazowym wyjaśnieniem jej gwarowej realizacji w terenie (Urzecze, gwar. Łurzyce).

Wspomniani badacze uznali, że dawniejsze zapisy podwarszawskiego mikroregionu w formie „Łużyce” wynikały z mylenia tego określenia – podawanego zwykle w wersji mówionej – z powszechnie znanymi Łużycami (niem. Lausitz) na wschodzie Niemiec, kojarzonymi z autopsji lub szeroko dostępnej literatury.

Rok 1879 (Kurjer Warszawski, nr 42)

Nazwie „Łużyce” nad Wisłą przeczy m.in. fakt jej niezmazurzenia (brak zamiany ż na z i co za tym idzie wymowy jako „Łuzyce”), co zdaniem językoznawców dowodzi pierwotnego zapisu przez „rz” (z dawnego r’ miękkiego), które w typowych dla omawianego terenu gwarach mazurzeniu nie ulega, będąc wymawiane jako spółgłoska dziąsłowa (powiemy zatem rzyka, ale nie zeka). Pozyskane w latach 2012-2014 dokumenty z XVIII-XIX wieku w sposób jednoznaczny potwierdziły tezę pochodzenia nazwy mikroregionu od terenów leżących „na urzeczu”.

Sklep „Urzecze” w Otwocku, 1927 r. (Echo Otwockie)