W lutym 2019 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologicznego (SPPMA) otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu:

Archeologia Wisły. Nieinwazyjne badania terenów zalewowych północnej części mikroregionu Urzecze.

Kierownikami projektu są: dr Łukasz Maurycy Stanaszek, mgr Katarzyna Watemborska-Rakowska oraz mgr Tomasz Rakowski – pracownicy Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie oraz członkowie SPPMA.

Projekt realizowany będzie w ramach programu MKiDN „Dziedzictwo Kulturowe”, priorytet 5 „Ochrona Zabytków Archeologicznych” przy współpracy z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Środki SPPMA pochodzą z dotacji Państwowego Muzeum Archeologicznego uzyskanych od Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu możliwa będzie pełna weryfikacja i inwentaryzacja zabytków archeologicznych, starożytnych i nowożytnych zlokalizowanych na obszarze Urzecza, tj. na zalewowym tarasie północnej części Doliny Środkowej Wisły. Obszar obejmuje nadwiślańskie części powiatów otwockiego i piaseczyńskiego oraz miasta st. Warszawy (dzielnice Wilanów, Mokotów, Praga Południe i Wawer) i odpowiada  zasięgowi północnej części mikroregionu etnograficznego Urzecze. Badania południowej części regionu zostały zrealizowane w latach 2017-2018. Projekt stanowi zatem dopełnienie nieinwazyjnych badań archeologicznych na Urzeczu.

Tak określony zakres terytorialny projektu jest wynikiem potrzeby ponownej weryfikacji obszarów zalewowych Wisły, dotyczy to również wysp (kęp) na rzece, które ze względu na swą niedostępność (podmokłe starorzecza, kępy wiślane) z założenia traktowano jako obszary niezamieszkałe i nigdy nie były przedmiotem badań archeologicznych. Jest to sprzeczne ze znaną nam obecnie funkcją komunikacyjną i kulturotwórczą Wisły w przeszłości, która znajduje potwierdzenie zarówno w wynikach badań wykopaliskowych (m. in. Czersk, Glinki, Sobienie Biskupie, Dziecinów, Piotrowice) jak i etnograficznych, związanych z nadwiślańskim mikroregionem Urzecza.

Zadanie zostanie zrealizowane metodą badań powierzchniowych, które poprzedzi analiza Numerycznego Modelu Terenu (NMT) a uzupełnią badania geofizyczne.