Pierwszy wpis, jaki pojawia się na temat rodziny Trzewików pochodzi z 1730 roku z metryk w parafii Powsin. Dotyczy on ślubu Tomasza Banka z Wilanowa i Barbary Borucionki z Okrzeszyna. Świadkiem na ślubie, oprócz Szymona Gila i Grzegorza Króla z jest Tomasz Trzewik – wszyscy pochodzący z parafii wilanowskiej. Niewykluczone, że Tomasz Trzewik to burgrabia warszawski pałacu Sieniawskich przy Krakowskim Przedmieściu oraz zarządzający Pałacem Wilanowskim w 1728 roku, bowiem w rachunku wystawionym w czasach Elżbiety Sieniawskiej i dotyczącym zapłaty za wykonaną pracę, można przeczytać: „Trzezwikowi Gospodarzowi pałacu Wilanowskiego ad rationem Jego ordynaryi pro Ao 1728 vo.”. Z innych materiałów historycznych wynika, że Trzezwik był również burgrabią w Pałacu Sieniawskich.

Urzecka rodzina Trzewików jest ściśle związana z Zawadami leżącymi w parafii Wilanów. Pierwszy wilanowski wpis, w prowadzonych od 1739 roku metrykach dotyczy chrztu Kacpra Trzewika (ur. 1741), syna Józefa i Marianny. Mieli oni jeszcze kilkoro dzieci, lecz na gospodarstwie w Zawadach pozostali synowie: Kazimierz urodzony w 1743 roku i Maciej urodzony w 1745 roku. Kazimierz ożenił się w 1769 roku z Teresą Jadwigą Kuranowską i miał z nią 6-ro dzieci. Natomiast Maciej Trzewik ożenił się w 1775 roku z Marianną z Latoszków (zwanych Jakubczakami) z Wilanowa i miał z nią 10-ro dzieci. To po Macieju i Mariannie na Zawadach pozostało dwóch synów: Mikołaj, urodzony w 1775 roku i Feliks, urodzony w 1783 roku. Mikołaj (żołnierz) ożenił się w 1799 roku z Elżbietą z Malczyków, a Feliks ok. 1804 roku z Barbarą z Gajowiaków. Przebadana genetycznie rodzina Trzewików wywodzi się od drugiego z nich.

oprac. Danuta Bekalarek

Wyniki testu DNA pokazały, że Trzewikowie z Zawad przynależą do jednej z odmian GRUPY POŁUDNIOWOBAŁTYCKIEJ, będącej częścią haplogrupy R1a, jakkolwiek wymaga to rozpoznania konkretnej mutacji SNP. Układ 12 markerów (STR) sugeruje, że prawdopodobnie będzie to grupa spod „połabskiej” mutacji S18681 lub „karpackiej” mutacji Y2902. Nie potwierdziła się natomiast legenda wiążąca rodzinę Trzewików z Turkami osiedlonymi w okolicy Wilanowa po bitwie wiedeńskiej (1683 r.).
W bazie danych FTDNA znaleziono ok. 600 osób o identycznych lub różniących się o 1 mutację wynikach testu 12 markerów co przedstawiciel rodziny Trzewików. Na Urzeczu najbliższy wynik z Trzewikami miała rodzina Kochmanów (grupa 8A-1), przewoźników wiślanych z podwawerskich Skrzypek. Na tym poziomie testu ustalenie bliższych pokrewieństw z w/w rodzinami nie jest możliwe.
W przyszłości niezbędne jest uszczegółowienie testu (R1a-Z280 Pack lub Big Y).