Szanowni Państwo, Drodzy Koledzy,

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku pragnie zainicjować wydanie pierwszego numeru „Rocznika Nadwiślańskiego Urzecza”, dotyczącego szeroko pojętej problematyki związanej z historią, archeologią, etnografią i przyrodą naszego regionu. Chcielibyśmy, aby nasz Rocznik ukazywał się cyklicznie i był podstawowym źródłem wiedzy o interesującym nas obszarze doliny Wisły.

Fot. J. Chmielewski

Zwracamy się zatem do Państwa o nadsyłanie do dnia 1 września 2018 roku publikacji o charakterze popularnonaukowym z zachowaniem aparatu źródłowego. Tematyka nadsyłanych artykułów jest w zasadzie dowolna, byleby była związana z Urzeczem, a więc z terenem rozciągającym się po obydwu stronach Wisły od Mokotowa i Saskiej Kępy aż po rejon ujścia Pilicy i Wilgi. Publikacje mogą dotyczyć wybranych miejsc, postaci, zdarzeń historycznych, elementów krajobrazu przyrodniczego i kulturowego, starych i nowych odkryć archeologicznych, zabytków małej i dużej architektury, nagrobków czy też badań genealogicznych poszczególnych rodzin.

Serdecznie zachęcamy wszystkich do współpracy!

Komitet redakcyjny: dr Piotr Rytko, dr Łukasz Maurycy Stanaszek

 

Podstawowe wskazówki dla autorów:

  • objętość tekstu: umownie do 20 stron maszynopisu (ok. 40 tys. znaków), chyba że Autor uzasadni potrzebę dłuższego tekstu,
  • krój Times New Roman w rozmiarze 12 punktów z zachowaniem interlinii 1,5 wiersza,
  • ilustracje w formacie .jpg lub .tif przesłane w oddzielnych plikach,
  • przypisy dolne w numeracji ciągłej,
  • odwołania do literatury przypisach dolnych wg wzorca: J. Wiercińska, Opowieść biograficzna, Warszawa 1981, s. 6. (powtórzenie tego samego źródła – skrót op. cit.)
  • odwołanie do artykułu z czasopisma: B. Balke, Okolice Otwocka w pradziejach, „Mazowsze”, nr 2/94, s. 43.
  • w przypadku kilku odwołań w jednym przypisie – każde odwołanie należy oddzielić średnikiem,
  • cytaty w tekście kursywą bez cudzysłowów,
  • literatura i wykaz stron internetowych w układzie alfabetycznym, wg szablonów zamieszczonych poniżej:

Literatura:

Kolberg O., Pieśni ludu polskiego, Warszawa 1857.

Piskorz-Branekova E., Stanaszek Ł. M., Strój wilanowski z nadwiślańskiego Urzecza, „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, red. Alicja Mironiuk-Nikolska, t. 45, cz. IV Mazowsze i Sieradzkie, z. 11, Wrocław 2015.

Stanaszek Ł. M., Elementy krajobrazu kulturowego nadwiślańskiego Urzecza, [w:] Archaeologica Hereditas, red. J. Wysocki, t. 3, Warszawa-Zielona Góra 2014, s. 139-145.

Strony internetowe:

Archiwum Map WIG: http://polski.mapywig.org/news.php [dostęp 27.08.2018]

 

Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru prac do kolejnych numerów czasopisma