Rocznik Nadwiślańskiego Urzecza ma na celu popularyzację dziedzictwa kulturowego Urzecza – regionu etnograficznego rozciągającego się po obydwu stronach Wisły od Mokotowa i Saskiej Kępy aż po ujście Pilicy i Wilgi.

Publikacje w nim zamieszczane dotyczą wybranych miejsc, postaci, zdarzeń historycznych, elementów krajobrazu przyrodniczego i kulturowego, starych i nowych odkryć archeologicznych, zabytków małej i dużej architektury, nagrobków czy też badań genealogicznych poszczególnych rodzin.

Jak można zauważyć tematyka Rocznika jest bardzo zróżnicowana, bez jasno określonego profilu tematycznego. Jedynym wyraźnym „łącznikiem” jest teren Urzecza, służący nam niejako za arenę opisywanych historii. Czas pokaże, w którą stronę „pójdzie” nasz Rocznik, czy będzie dominowała w nim tematyka historyczna, genealogiczna, archeologiczna, przyrodnicza, a może etnograficzna…?

Zapraszamy do współpracy!

dr Piotr Rytko, dr Łukasz Maurycy Stanaszek

Prezes i wiceprezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku.

 

UWAGA!!! TEKSTY DO ROCZNIKA III (2020) PROSIMY NADSYŁAĆ DO 1 WRZEŚNIA 2020 ROKU NA ADRES MAILOWY: urzecze@urzecze.pl

 

Wytyczne dla autorów tekstów:

  • Pliki Word, czcionka 12, odstęp 1.5
  • Fotografie ponumerowane z odnośnikami w tekście (Fot., Ryc.) o jakości min. 500 KB
  • Cytowania w tekście kursywą, bez cudzysłowów
  • Przypisy dolne w systemie oksfordzkim np. A. Kowalski, 1863, s. 12. Jeśli są dwie publikacje danego autora w tym samym roku to stosujemy: 1863a, 1863b
  • Przykładowa bibliografia: Piskorz‑Branekova E., Stanaszek Ł. M., Strój wilanowski z nadwiślańskiego Urzecza, „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 45, cz. IV: Mazowsze i Sieradzkie, z. 11, 2015; J. Ostrowski, Warunki przyrodnicze i zmiany zalesienia powiatu Piaseczno na przestrzeni dziejów, [w:] J. Antoniewicz (red.), Studia i materiały do dziejów Piaseczna i powiatu piaseczyńskiego, Warszawa 1973, s. 171–188; J. Leskiewiczowa, F. Ramotowska (red.), Obraz Królestwa Polskiego w okresie konstytucyjnym. Tom I: Raporty Rady Stanu Królestwa Polskiego z działalności rządu w latach 1816‑1828, Warszawa 1984, s. 65.
  • Źródła: skróty (AGAD, APW) wyjaśnione w bibliografii; powtarzające się źródła (np. AGAD, Obory, sygn. 414) po sobie (skrót Ibidem)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rocznik Nadwiślańskiego Urzecza ma na celu dalszą popularyzację dziedzictwa kulturowego Urzecza – regionu etnograficznego rozciągającego się po obydwu stronach Wisły od Mokotowa i Saskiej Kępy aż po ujście Pilicy i Wilgi. Publikacje w nim zamieszczane dotyczą wybranych miejsc na Urzeczu, postaci, zdarzeń historycznych, elementów krajobrazu przyrodniczego i kulturowego, starych i nowych odkryć archeologicznych, zabytków małej i dużej architektury, nagrobków czy też badań genealogicznych poszczególnych rodzin. Zapraszamy do współpracy!

dr Łukasz Maurycy Stanaszek, dr Piotr Rytko

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku