Nowosielscy, to niewątpliwie rodzina szlachecka, najprawdopodobniej drobna szlachta ze Ściany Wschodniej. Na terenach wschodniej Polski istniały dwa znaczące herby, pod którymi pisali się Nowosielscy. Herb Sas, którego gniazdo rodzinne znajduje się w południowej części dawnej Polski w okolicach Lwowa (Chodorów, Niemojki, Żmigród) oraz herb Ślepowron, którego gniazdo rodzinne znajduje się w Nowosielcu k/Łosic. Pierwsze wzmianki dotyczące nazwiska Nowosielski w okolicy pd Warszawy pochodzą pierwszej połowy XVIII wieku, kiedy Jakub Nowosielski (ur. ok. 1698, zm. 1746) zostaje świadkiem na chrzcie dziecka Jana Małka w kościele św. Katarzyny na Służewie. Na Służew przybywa jako mężczyzna żonaty, bowiem w 1728 roku wraz z żoną Jadwigą chrzci córkę Teresę Jadwigę. Jakub Nowosielski miał w sumie 12-ro dzieci, w tym raz bliźnięta. Obecnie, licznie rozrodzone po okolicy rodziny Nowosielskich pochodzą głównie od Jakuba, w tym także gałąź przebadana genetycznie.

Niemniej Nowosielscy do parafii wilanowskiej przybywali również innymi drogami. Znana jest rodzina Nowosielskich z Międzyrzeca wywodząca się pierwotnie właśnie z Nowosielca k. Łosic (szlachta cząstkowa), której przedstawiciel Franciszek Karol Nowosielski wraz z żoną Marianną Cegiełkówną przybył ok. 1870 roku do Wilanowa i tu w pałacu pełnił różne funkcje (m. in. oficjalisty). Istniała też starsza linia rodziny Nowosów/Nowosielskich w pobliskiej par. Jazgarzew, jakkolwiek nie ma pewności czy była ona tożsama z Nowosielskimi ze Służewa i Powsinka.

Jakub Nowosielski przybyły na Służew prawdopodobnie pochodził z terenów Podlasia. W Wilanowie pracował jako ogrodnik. W metrykach dzieci widnieje zazwyczaj wpis „hortulanus” oznaczający właśnie ogrodnika. Z metryk tych wynika, że znał się z innymi osobami pracującymi w pałacu wilanowskim, jak chociażby z Giovanni Francisco Fumo sztukatorem, zięciem głównego architekta Giovanni Spazzio, Zygmuntem Tregelsberg również ogrodnikiem, Janem Fridrychem kapitanem w wojsku Czartoryskiego, Maciejem Grabowskim Prokuratorem Głównym Koronnym, Zuzanną Świeżawską z d. Grabowską właścicielką dóbr Trzebień, Michałem Sarneckim synem lub wnukiem Kazimierza Sarneckiego pamiętnikarza Jana III Sobieskiego. W jednej z metryk przed nazwiskiem Jakuba znajduje się dopisek „famatus”, co tak jak w przypadku Borkowskiego może świadczyć o tym, że Nowosielski był drobnym szlachcicem wcześniej zamieszkałym w mieście – być może w Międzyrzecu lub Łukowie.

Do Powsinka ok. roku 1820 trafił Paweł Nowosielski, który ożenił się z Marianną Stolarczykówną c. Mateusza i Franciszki. Po przeprowadzce do Powsinka Paweł nie miał konkretnego zawodu (pracował m. in. w Pałacu Wilanowskim, był też cieślą), dopiero od ok. 1830 roku został gospodarzem włościaninem (prawdopodobnie przejął gospodarstwo po teściu). Pawłowi urodziło się w sumie 9-ro dzieci. Ich potomkowie zamieszkali w Powsinku, Zamościu, Czerniakowie i Siekierkach. Paweł Nowosielski zabrał ze sobą ze Służewa do Powsinka swojego brata Ludwika, który najpierw pomagał mu w gospodarstwie, a następnie poślubił Mariannę Małkowską (I v. Widawską) i miał z nią 3-je dzieci. Po Ludwiku zostały tylko córki, które powychodziły po okolicy za mąż. Jakub Nowosielski zostawił po sobie swoim potomnym zacną spuściznę w postaci bardzo dobrych kontaktów z „Pałacem Wilanowskim”, gdzie jak wskazują Anteriora Wilanowskie przechowywane w AGAD przez wieki pracowało wiele osób o tym nazwisku.

oprac. Danuta Bekalarek

Wyniki testu DNA przedstawiciela rodziny Nowosielskich ze Służewa i Powsinka pokazały, że przynależy on do GRUPY ZACHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ, będącej centralną i podstawową składową haplogrupy R1a. Nieznana jest natomiast konkretna mutacja (SNP) leżąca zapewne poniżej L260.
W bazie danych FTDNA znaleziono 3 osoby (Kaspar, Hrncirik, Mattheus) o identycznych 12 markerach, co przedstawiciel Nowosielskich z Powsinka, natomiast profile innych 7 (Bengtsson, Karczmarek, Koka, Melnyk, Orłowski) różniły się 1 mutacją.
Uszczegółowienie testu z 12 do 25 markerów ujawniło aż 41 krewniaków genetycznych Nowosielskich, z których trzech (Wodzak, Wojcik, Crawford) różniło się zaledwie jedną mutacją. Profile pozostałych krewniaków o słowiańskich i często szlacheckich nazwiskach (Bizub, Bochinski, Cichurski, Doliniak, Dombek, Grapko, Jarecki, Kaczorowski, Klimek, Konczak, Makulec, Milos, Obrochta, Orłowski, Rajecki, Skrobarcek, Solecki, Szeliga, Szydłowski, Uzarski, Wiśniewski), ale też o nazwiskach łacińsko-germańskich (Ashby, Augustin, Bartholdi, Bettcher, Bevernitz, Dorney, Eaton, Gaudy, Gibbs, Gill, Johansson, Linhart, MacAllister, Roehlke, Russell) różniły się natomiast dwoma mutacjami.
Kolejne uszczegółowienie testu z 25 na 37 markerów pokazało,że najbliższym krewniakiem genetycznym jest nieujawniony dotychczas w bazie FTDNA pan Ducki, pochodzący być może z bliskiej Powsinkowi podkarczewskiej Dudy, a także będący jednocześnie uczestnikiem naszego Projektu. Odległość genetyczna między obiema rodzinami wyniosła 4 mutacje, co wskazuje, że wspólnego przodka między nimi należałoby szukać ok. 24 lub 20 pokoleń temu (odpowiednio z prawdopodobieństwem 97 i 91.7 %).
Zamiana testu z 37 na 67 markerów oddaliła profil genetyczny Nowosielskich od pana Duckiego, co każe doszukiwać się ich wspólnych przodków raczej w średniowieczu niż czasach nowożytnych. Pojawił się natomiast inny krewniak Nowosielskich – pochodzący z okolic Łodzi pan Struszczyk – którego test różnił się na poziomie 67 markerów tylko 7 mutacjami.