Rozrodzona rodzina Niedziółków zamieszkiwała nadwiślańskie Urzecze przynajmniej od pierwszej połowy XVII wieku.W 1672 roku w podgórskich Brześcach ślub z Reginą Giel bierze niejaki Wojciech Podstolak alias Niedziółka. Występuje on jako świadek wraz z rodzinami Stradla/Stragla (potem Jagnyziak), Hajt czy Giel, niewątpliwymi osadnikami olęderskimi pierwszej fali lub też innymi osadnikami pochodzenia zamiejscowego np. związanymi z czerskim zamkiem. W pobliskim Kawęczynie żyją w tym czasie jego krewni – Maciej i Franciszek Podstoli. Ten ostatni w 1665 roku mieszkał w podcieciszewskich Rybałtach, ożeniwszy się z Dorotą Kłos z Bielawy. W 1711 roku niejaki Ignacy Podstolak bierze ślub z Marianną Wach, zaś w 1714 z Maryną Piechorową żeni się w Brześcach – Stanisław Podstolak. Który z wyżej wymienionych Podstolaków zwanych Niedziółkami przeprowadził się do pobliskiego Nadbrzeża póki co nie wiadomo (prawdopodobnie Ignacy albo Wojciech). Najstarszym znanym przodkiem przebadanej gałęzi rodziny był Antoni Niedziółka (ur. 1712), mąż Marianny ze Skwarów rodem z Gassów, zamieszkujący wieś Nadbrzeż. Jego synem był Paweł (1752-1811), którego żona Katarzyna z Kureckich pochodziła z pobliskiej Dudy, gdzie wkrótce się przeprowadzili. Z kolei syn Pawła – Wojciech Niedziółka (1799-1858), ożeniwszy się z Agnieszką Olszanką – rodem z nadświdrzańskich Rycic, a wcześniej z podkonstancińskich Obórek – zamieszkał w Karczewie w domu pod numerem 57. Od tej pory rodzina ta jest bardzo liczna w tym mieście.

Wyniki testu DNA przedstawiciela rodziny Niedziółków pokazały, że przynależy on do bardzo rzadkiej w Polsce haplogrupy G2a, określonej przez nas jako GRUPA STAROEUROPEJSKA 1. Większość nosicieli tej haplogrupy zamieszkiwała tereny Europy Zachodniej, co każe przypuszczać, że Niedziółkowie, których protoplasta na Urzeczu być może piastował urząd podstolego, wywodzili się z pierwszej fali wcześnie spolonizowanych osadników olęderskich lub też z cudzoziemskiego otoczenia czerskiego zamku. Kierunek migracji będzie można jednak określić dopiero po dalszym uszczegółowieniu testu.
W teście uwzględniającym 12 markerów w bazie danych FTDNA znaleziono tylko 4 osoby o identycznym profilu genetycznym. Dwóch z nich to Polacy (Chełkowski, Zaleski), jeden Ukrainiec z germańskimi korzeniami (Gut-Kowalow) i jeden Niemiec (Graff). Na tym poziomie testu trudno wykazać bliższe pokrewieństwo z którymś z nich.

Z Urzecza podobny wynik (G2a) posiadali Lesiakowie, również rodem z Brześc, co wydaje się nie być przypadkiem. Być może rodzina Lesiaków i Niedziałków-Podstolaków przybyła do Brześc w jednym czasie z bliżej nierozpoznanych terenów Europy Zachodniej lub Południowej.