Rodzina Latoszków mieszkała w podpowsińskiej wsi Latoszki przynajmniej od początku XVII w. Najstarsze o nich tam wzmianki pochodzą z lat 1660 i 1678 (por. http://pl.wikipedia.org/wiki/Latoszki). W późniejszych latach rodzina rozradzała się i wkrótce Latoszkowie występowali także w pobliskich Lisach, Powsinie, a także w nieco bardziej odległych Kabatach. Najstarszym udokumentowanym przodkiem przebadanej gałęzi rodziny był Krzysztof Latoszek (ur. ok. 1715), włościanin z Lisów, który wraz z żoną Agnieszką doczekał się syna Piotra (1745-1826), również gospodarującego w tej wsi.

Wyniki testu DNA pokazały, że Latoszkowie przynależą do dość rzadkiej w Polsce GRUPY NORMAŃSKIEJ 2, będącej częścią składową północnej haplogrupy I1. Stwierdzono też u nich mutację (SNP) – Z140, charakterystyczną dla ludności północnogermańskiej.
W bazie danych FTDNA znaleziono ponad 1400 osób, wywodzących się głównie z terenów Skandynawii, północnych Niemiec i Wysp Brytyjskich, o identycznych 12 markerach lub też różniących się genetycznie od Latoszków zaledwie 1 mutacją. Ze względu na ogromną liczbę potencjalnych krewniaków genetycznych, nie będą oni wymieniani z nazwiska. Można jedynie zauważyć, że dość często pojawia się nazwisko Lawson, które wyróżnia podobny brzmieniowo rdzeń nazwiska. Na Urzeczu podobny wynik markerowy posiadali Trzochowie, jakkolwiek nie posiadali oni mutacji Z140, co sugeruje ich dalsze pokrewieństwo.
Uszczegółowienie testu do 25 markerów ujawniło aż 630 krewniaków genetycznych, natomiast zbliżone wyniki na poziomie 37 markerów posiadało już tylko 13 osób (Hinrichs, Hoke, Keller, Lay, Leh, Lindecamp, Maryak, Nielsen, Osborn, Peterson, Roach, Winslow), głównie z terenów północnych Niemiec. Kolejne uszczegółowienie testu do 67 markerów pokazało, że najbliżej spokrewnieni z Latoszkami są Hoke z Niemiec (różnica 7 mutacji), Roach z Anglii (różnica 6 mutacji) i Maryak (Mariak), jedyny Polak wśród krewniaków genetycznych (różnica 4 mutacji). Wywodził się on z miejscowości Kucze Wielkie na Podlasiu i jest on niewątpliwie bezpośrednio spokrewniony z rodziną Latoszków z Urzecza.
Protoplasta Latoszków żył najprawdopodobniej gdzieś w okolicy Danii i Fryzji. Można zatem przyjąć, że Latoszkowie przybyli na Urzecze już w okresie nowożytnym (XVI-XVIIw.). Nie można też wykluczyć koncepcji łączącej Latoszków ze średniowiecznym Czerskiem [W zapisie źródłowym z 1389 r. występuje niejaki Jacuss Latossek de Raduanouicz. Nazwa podanej miejscowości kojarzy się z podczerskim Radwankowem, jakkolwiek nie jest to potwierdzone badaniami historycznymi. Przodków Latoszków można by szukać wtedy pośród świty komesa Magnusa z Czerska, przybyłej z terenów Europy Północnej].
Zdaniem pana Marka Skarbka-Kozietulskiego, znawcy haplogrupy I1, Latoszkowie przynależą do grupy subkladów anglosaskich AS (zapewne AS5 lub AS6) szczególnie związanych z terenami północno-zachodniego Połabia, gdzie obserwuje się zwiększony udział haplogrupy I1. Prowadzi to do oczywistej konkluzji, że na tereny Urzecza Latoszkowie przybyli wraz z pierwszą falą osadnictwa olęderskiego, przypadającą na początki XVII wieku. W tym miejscu warto zastanowić się nad etymologią samego nazwiska Latoszek mającym formę spieszczonego patronimu (zdrobniałej formy odojcowskiej). Być może uległo ono w przeszłości przekształceniu (Lattke- Latek-Latoszek). Co ciekawe nazwisko Lattke notowane jest w Niemczech i na historycznym Połabiu całkiem często (por. http://www.verwandt.de/karten/absolut/lattke.html).