Gniazdem rodowym Kasprzaków są prawdopodobnie okolice Śniadkowa, Goźlina na prawobrzeżnym Urzeczu. Odimienne nazwisko – zapisywane w formie Kasprzak i Kacprzak – występowało przynajmniej od początku XVIII w. zarówno we wsiach rdzennego Urzecza (m.in. w Śniadkowie, Goźlinie, Piotrowicach, Radwankowie, Wysoczynie, Kosumcach), jak i w miejscowościach granicznych interesującego nas mikroregionu (tj. Warszówka, Całowanie, Łukówiec). Najstarszym przedstawicielem przebadanej gałęzi rodziny był Łukasz Kasprzak (ur. 1778) i jego syn Michał (1817-1873), obydwaj mieszkający w Sobieniach Biskupich. Starsza linia porównawcza wywodziła się z pobliskiego Śniadkowa.

Wyniki testu DNA pokazały, że obydwie linie Kasprzakowów (ze Śniadkowa i Sobieni Biskupich) przynależą do GRUPY POŁUDNIOWOBAŁTYCKIEJ 6 wielkiego środkowoeuropejskiego rodu R1a. Test Z280-Pack pokazał, że Kasprzakowie przynależą do mutacji YP389, która podobnie jak sąsiednia gałązka YP243>YP269 była prawdopodobnie związana z Bałtami. Razem z Kasprzakami mutację YP389* dzielą m.in. Dollase z Pomorza, Vladimirow z Kazania. W wyniku ekspansji Słowian nosiciele YP243 przesunęli się prawdopodobnie na Pomorze, ulegając częściowej germanizacji. Słuszność tej koncepcji potwierdzą jednak dalsze testy.
Wyniki uszczegółowienia testu do 25 markerów zawęziły krewniaków genetycznych Kasprzaków do dwóch osób wywodzących się z Norwegii (Tangmoen) i Prus (Krueger), a więc z rejonów okołobałtyckich. Również w projekcie haplogrupy R1a Kasprzakowie znaleźli się w grupie pięciu Pomorzan identyfikujących się współcześnie z narodowością niemiecką (Fried, Schnoor, Stern, Sthrelke, Venz). Niewątpliwie zatem rodzina przybyła na Urzecze wraz z pierwszą falą kolonizacji olęderskiej z Pomorza lub Prus. Uszczegółowienie testu do 37 markerów nie ujawniło dotychczas żadnych bliższych krewniaków genetycznych Kasprzaków.