Gniazdem rodziny Kociszewskich były najprawdopodobniej Warszawice, jakkolwiek już w początkach XVIII wieku jej przedstawiciele – Walerian i Ewa – mieszkali również w Otwocku Wielkim, należącym do parafii karczewskiej. Od wnuków wspomnianego Waleriana pochodzą cztery linie rodowe: z Otwocka Wielkiego, Świdrów Małych i Karczewa. Z tego ostatniego wywodziła się przebadana gałąź tej rodziny.

Wyniki testu DNA przedstawiciela rodziny Kociszewskich z Warszawic, Otwocka Wielkiego i Karczewa pokazały, że przynależy on do rzadkiej w Polsce haplogrupy E1b1b1, określanej przez nas jako GRUPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA. Przodkowie Kociszewskich być może przybyli do Polski z terenów południowej Europy jako tzw. wołosi, zajmujący się w szczególności wyspecjalizowanym pasterstwem górskim. Niewykluczone, że na Łurzyce (lub w jego pobliże) przypłynęli oni Wisłą jako flisacy (oryle), ulegając z czasem pełnej polonizacji. Możliwe też, że osiedlenie się Kociszewskich nad Wisłą ma związek z funkcjonowaniem w średniowieczu szlaku wołowego z Zachodu na Ruś. Nie da się też wykluczyć, że rodzina pochodzi od osadników olęderskich, jako że znaczny odsetek nosicieli E1b1b1 zamieszkiwał tereny Fryzji i Wysp Brytyjskich. 
W teście uwzględniającym 12 markerów znaleziono prawie 600 osób o identycznych profilach genetycznych lub też różniących się 1 mutacją. Przeważały wśród nich nazwiska anglosaskie (m.in. Cass, Cooper, Dremer, Howard, Kanthak, Kelemen, Kordas, Kunz, Kurtz, Lancaster, Marshall, Miller, Presley, Preuss, Saenz, Simone, Wasserman, Weeks), jako że zamieszkiwali oni w szczególności Wielką Brytanię, Niemcy, Włochy i Grecję.
Na tym poziomie testu ustalenie bliższych pokrewieństw z w/w rodzinami nie jest niestety możliwe. Wymaga to przeprowadzenia dodatkowych badań (uszczegółowienia mutacji SNP).